Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluProgramın Amacı

 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan radyoloji teknikerlerini yetiştirmektir. Öğrencilerimiz teorik derslerinin yanında uygulamalı derslerini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalında yapmaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar ve özel, üniversite  ve devlet hastaneleri ile özel görüntüleme merkezlerinde iş bulabilmektedirler.Tıbbi Görüntüleme Programı’nda 30 kişilik kontenjanımız vardır.Bu programa SAY-1 ve meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmakta olup, eğitim dilimiz Türkçe, süremiz 2 yıldır.

 

 
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME  PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
YFİZ1003 TEMEL FİZİK ( 2 0 2 )
Fiziksel büyüklükler, standartlar ve birimler, vektörler ve skaler büyüklükler, katı cisimlerin dengesi, dönen cisimler, kinematik parçacık dinamiği, Newton kanunları, ağırlık, kütle, iş ve enerji, enerji korunumu, çarpışma, salınımlar, akışkanlar mekaniği, elastik ortamda dalgalar, sıcaklık, termodinamiğin kanunları,elektrik ve manyetik alan, basit elektrik devreleri .
 
YKİM1007 TEMEL KİMYA ( 2 0 2 )
Kimya ve madde, semboller, formüller, deklemler, gazlar ve gaz kanunları, kimyasal termodinamik ve kanunları, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerin dengesi, elektrokimya, kimyasal bağlar, atom çekirdeği.
 
YRAD1001 KONTRASLI İLAÇ FARMAKOLOJİSİ ( 1 0 1 )
Kontrast maddeler hakkında genel bilgiler. Radyolusent ve radyoopak kontrast maddeler, organik iyot bileşikleri, iyonik ve non-iyonik kontrast maddeler. Ağır metal tuzları, kontrast madde toksisitesi, kontrast madde reaksiyonları ve tedavisi.
 
YRAD1003 RÖNTGEN FİZİĞİ ( 2 0 2 )
Radyolojiye giriş ve genel radyolojik bilgiler, temel fizik kavramları. X ışını cihazı, X ışınının oluşumu ve emisyonu, X ışını madde etkileşimi, ışın kalitesi. Radyografik kalite, tomografi ve floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve görüntüleme, ultrasonografi, radyonükloid görüntüleme.
 
YRAD1005 RADYOLOJİK İNCELEME ( 2 0 2 )
Kranyum grafileri, yüz sinüs grafileri, servikal, torakal ve lumbosakral vertebra grafileri, toraks, batın grafileri, üst ve alt ekstremitelere ait çeşitli pozisyonlarda alınan direkt grafiler, hasta pozisyonları ve x ışınının santralizasyonu.
 
YRAD1007 TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ ( 1 0 1 )
Radyolojinin genel tanımı ve bağlı bilim dallarının tanıtımı. Radyodiagnostik cihazların genel tanıtımı. Tıbbi kaynaklarda sık kullanılan latince kelimeler, kemik, kas, gastro-intestinal, solunum, dolaşım, üriner sistemler, santral sinir sistemi, obstetrik ve jinekolojik latince kelimeler.
 
YRAD1009 RADYASYON SAĞLIĞI VE KORUNMASI ( 1 0 1 )
Radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyon birimleri, radyasyonun taranması ve ölçülmesi, röntgen tanıda radyasyon dozu. Radyasyondan korunmada temel prensipler ve standartlar, X ışını düzenlenmesi, radyasyondan korunmada özel durumlar ve cihaz kullanımı.
 
YTIP1035 ANATOMİ ( 2 2 3 )
Anatomiye giriş, kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler. Thorax duvarı anatomisi, mediastium, kalp ve pericardium, dolaşım sistemi, alt ve üst extremite damarları, solunum sistemi, cavum oris, pharynx, oesophagus, mide, barsaklar ve karaciğer. Endokrin sistem, üriner sistem, kadın ve erkek genital organları, MSS ve OSS.
 
YTIP1017 FİZYOLOJİ ( 1 0 1 )
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi,solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
 
 
YRAD1004 KONTRASLI RADYOLOJİ VE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ( 2 2 3 )
Tükrük bezlerinin, özefagusun, mide ve duodenumun, ince ve kalın bağırsakların kontrastlı incelenmesi. Arteryografi, venografi. Kalp, pulmoner sistem, portal ve hepatik venöz sistem kontrastlı incelenmesi. Dijital subtraksiyon anjiografi, lenfanjiografi. Larinks, bronşial sistem, üriner sistem, kadın genital sistem kontrastlı incelenmesi. Miyelografi ve artrografi. Ultrasaund ve bilgisayarlı tomografide kontrast madde kullanımı. Magnetik rezonans görüntülemede kontrast maddeler.
 
YRAD1008 RADYOLOJİK ANATOMİ ( 2 0 2 )
Kafanın, vertebraların, üst ve alt ektremitelerin, akciğerin radyolojik anatomisi, pelvis anatomisi.
 
YTIP1004 HASTALIKLAR BİLGİSİ ( 2 0 2 )
Üst solunum yolu hastalıklarının genel tanımı; akut tonsillit, akut farenjit, otit, sünizit, akut larenjit. Alt solunum yolu hastalıklarının genel tanımı; pnömoniler, bronşit, bronşiolit, tüberkiloz. Aşı ile korunulabilen hastalıklar, aşı takvimi. Menenjitler, ensefalitler, hipotiroidi, hipertiroidi, diabetis mellitus, D vitamini eksikliği ve raşitizm, malnütrisyonlar, akut gastroenteritler, yenidoğan sarılıkları, yenidoğan konvülsiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, osteomiyelit, septik artrit, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, kızıl. Akut romatizmal ateş, konjenital kalp hastalıkları, perikarditler, akut glomerulonefrit, nefrotik sendrom.
 
YTIP1006 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ( 2 0 2 )
Evrim teorisi, biyomoleküller, hücre ve yapısı, organeller çekirdek, mitoz-mayoz, enzimlere giriş, DNA- RNA ve DNA-RNA sentezleri, transkripsiyon, protein sentezi, transplasyon, hormonlar.
 
YTIP2001 İLK YARDIM ( 1 0 1)
İlk yardımınönemi, Türkiyede alt yapı.İnsan vücut anatomisi, travmatoloji ve travmatik yaralanmalarda genel bilgiler. Kırık ve çıkıklarda, omurga yaralanmalarında ilk yardım.El yaralanmalarının önemi, batın yaralanmaları ve ilk yardım. Göğüs ve kafa yaralanmalarında ilk yardım. Böcek, yılan sokmaları ve ilk yardım. Zehirlenmeler ve güneş çarpmalarında ilk yardım. Resüsitasyon ve canlandırma.
 
 
 
YTLB1004 HASTANE İDARESİ ( 2 0 2 )
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık-sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri.Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramlar, hastane fonksiyonları ve temel kavramlar.
Hastane Fonksiyonları ve Örgütlenmesi: Başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri.
Tıbbi Fonksiyonlar: Klinik hizmetle, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri.Teşhis Üniteleri: Laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri.Hastane enfeksiyonları kontrolu, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurları kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ( 2 0 2 )
Davranış Bilimleri nedir? (Tanımı, çeşitleri): Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji. Antropolojinin tanımı. Psikolojinin tanımı. Psikolojinin alt dalları; Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikolojisi (psikolog, psikiyatrist farkı), Kişilik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi tanımları.Gelişim Psikolojisi; a) S.Freud'un psiko-seksüel gelişim kuramı, b) E.Erikson'un psiko-sosyal kuramı, c) J.Piaget'in bilişsel gelişim kuramı.Kişilik tanımı, a) Kişiliğin gelişmesi; Biyolojik etkenler, çevresel etkenler, b) Kişilik kuramları; C.Rogers-Humanistik Kuramı, A.Maslow-Gereksinimler Hiyerarşisi.Öğrenme, tanımı ve çeşitleri. a) Davranışcı öğrenme kuramları; klasik koşullanma yoluyla öğrenme, Edimsel (operant) koşullanma yoluyla öğrenme. B) Bilişsel öğrenme; yer öğrenme, kavrayışla öğrenme, taklit ve örnek alma yoluyla öğrenme.Ruh sağlığı davranış bozuklukları. a) Normal-anormal davranış ayrımı, b) Nevroz tanımı, çeşitleri; depresyon, fobi, obsesif-kompülsif davranış. C) Psikoz tanımı, çeşitleri; paranoid psikoz, PMD. d) Uyum zorlukları sonucu oluşan davranış bozuklukları; sosyopati, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel davranış bozuklukları.Algı tanımı, algıyı etkileyen etkenler.Sosyolojinin tanımı, a) Toplum ve çeşitleri; birincil gruplar, ikincil gruplar (Cooley, Tonneis, Durkheim karşılaştırması). b) Toplumsal yapı, c) Toplumsal ilişki, d) Toplumsal değişme, e) Toplumsal kurum çeşitleri; aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset, kültür. f) Toplumsal statü, toplumsal rol, g) Toplumsallaşmanın tanımı, araçları; aile, okul, toplunsal çevre, kitle iletişim araçları, işbirliği ve katılım, h)Çeşitleri; başarılı toplumsallaşma, başarısız toplumsallaşma, yeniden toplumsallaşma.
 
YRAD2001 ACİL RÖNTGEN ( 2 2 3 )
Acil röntgen tanımı, acil röntgende hasta hazırlama.Acil röntgende kullanılabilecek kranium, toraks, batın, ekstremite pozisyonları.
 
YRAD2003 UYGULAMA ( 0 4 2)
Kranial film çekimleri, ekstremite film çekimleri, toraks (akciğer ve tele) çekimleri. Batın grafileri çekimleri, IVP çekimleri, kolonjiografi ve oral kolesistografi çekimleri. G.İ.S. kontrastlı incelemeleri. US ve BT uygulamaları. Tüm bu konular pratik olarak yapılmaktadır.
 
YTDS2009 ARŞİVLEME YÖNTEMİ ( 1 0 1 )
Arşiv İle İlgili Temel Kavramlar: Arşivin tanımı, tarihi gelişimi, önem ve değeri. Arşiv türleri ve arşiv tasnif sistemleri, arşivde evrak dosya ilişkisi.Tıbbi dökümantasyonun gelişimi.
Tıbbi Dökümantasyon İle İlgili Kavramlar ve Tanımlar: Dökümantasyon, tıbbi dökümantasyon, tıbbi arşiv, hasta dosyası, katalog, indeks.
Sağlık Kayıtları ve Hasta Dosyaları İle İlgili Temel Standartlar: Hasta dosyalarının kapsamı. Hasta dosyaları ve sağlık kayıtlarının önemi. Hasta dosyalarının tasnif yöntemleri.
Merkezi Tıbbi Arşivin Bölümleri: İndeksleme, dosyalama, eksik dosyalar, kodlama, tıbbi istatistik ve araştırma bölümleri.
Röntgen film arşivlerinin oluşturulması ve uygulama yöntemleri.
 
YTIP2013 NÜKLEER TIP ( 2 2 3 )
Radyoaktif ışınlar, radyoaktivite, radyasyondan korunma, radyasyonun biyolojik etkileri, radyofarmasotikler, radyoaktif ışınların deteksiyonu, nükleer tıpta kullanılan cihazlar, gamma kameranın çalışma prensipleri, görüntü kayıt, işleme ve analiz yöntemleri. Organ sintigrafileri; kemik, renal, troid, akciğer, kalp. Uygulama.
 
YTIP2021 MİKROBİYOLOJİ VE STERİLİZASYON ( 1 0 1 )
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri.Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri.Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri.Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon.
Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü.
 
YRAD2004 UYGULAMA ( 2 16 10 )
Bu derste öğrencilerin daha önce öğrendikleri pozisyonların pratik çalışması yapılır.
215- Mikrobiyoloji ve Sterilizasyon: Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe. Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve hücresel özellikleri. Mycoplasma, Riketsiya ve Kalmidya’lar. Virüslerin yapısı ve genel özellikleri. Mantarlar ve özellikleri. Bakterilerin üreme ve besin ihtiyacı. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi, tanım ve yöntemleri.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YMAT1007 MATEMATİK ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.