Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Tıbbı Laboratuvar Teknikleri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

Programın Amacı

Sağlık kurum ve kuruluşlarında laborant olarak çalışmak üzere ara insan gücü yetiştirmektir. Öğrenciler teorik ve pratik derslerin yanında uygulamalı derslerini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin laboratuarlarında yapmaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar ve özel, üniversite  ve devlet hastaneleri ile, özel laboratuarlarda iş bulabilmektedirler.Tıbbi Laboratuvar normal öğrenimde 40 ve ikinci öğrenimde 40 kişi olmak üzere toplam 80 kişilik kontenjanımız vardır.Bu programa SAY-1 ve meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmakta olup, eğitim dilimiz Türkçe, süremiz 2 yıldır.

 

 

TIBBİ LABORATUVAR PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 
 
YFİZ1003 T.FİZİK: ( 2 0 2 )
Fiziksel büyüklükler, standartlar ve birimler, vektörler ve skaler büyüklükler, katı cisimlerin dengesi, dönen cisimler, kinematik parçacık dinamiği, Newton kanunları, ağırlık, kütle, iş ve enerji, enerji korunumu, çarpışma, salınımlar, akışkanlar mekaniği, elastik ortamda dalgalar, sıcaklık, termodinamiğin kanunları,elektrik ve manyetik alan, basit elektrik devreleri
 
YKİM1005 T.KİMYA: ( 3 0 3 )
Kimya ve madde, semboller, formüller, deklemler, gazlar ve gaz kanunları, kimyasal termodinamik ve kanunları, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerin dengesi, elektrokimya, kimyasal bağlar.
 
YTIP1005 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK: ( 2 2 3 )
Teorik kısım; Evrim teorisi. Biyomoleküller; karbonhidratlar, lipidler, steoitler, proteinler, nükleik asitler sentezleri ve yapıları. DNA sentezi (okaryot ve prokaryotta) RNA sentezi (okaryot ve prokaryotta) Protein sentezi (okaryot ve prokaryotta) Hücre; hücre membranında transport, hücrede bulunan maddelerin fiziksel durumu, homeostazis, hücre membranının yapısı ve işlevleri. Hücrenin yapısı, stoplazma ve organeller, nükleus-nükleolus, kromatin, kromozom. Hücre bölünmesi, mitoz bölünme, aminoz bölünmemayoz bölünme, spermatogenezis, oogenezis. Hormonlar. Genetik; Mendel kuralları, olasılık-genetik, multiple allel, kalıtımda kromozom kuramı, mutasyonlar, kromozanların sayısal mutasyonu, kromozomların yapısal mutasyonu, insanda mendel kalıtımı, gen mutasyonları. Pratik kısım; laboratuvar çalışma ilkeleri ve temel olarak sterilizasyon yöntemleri. Mikroskop tanımı ve kullanımı.Preparat hazırlama, mikroskopta inceleme (soğan zarı hücrelerinde, yaprak hücrelerinde) Kromozom prepatlarının mikroskopta incelenmesi ve kromozom tanıtımı. Periferik yayma hazırlanması ve kan hücrelerinin tanıtımı. Moleküler hareket ve hücre zarı. Katı-katı difüzyonu Hipotonik ve hipertonik sıvıların hücre zarından difüzyonu. Kan gruplarının tespiti. Hematokrit saptanması. Gram boyama. Mitoz bölünme (soğan kök hücrelerinde)
 
YTLB1001 LABORATUVAR ALETLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ: ( 2 0 2 )
Laboratuvar teknikerinin görevleri ve temizliği, cam hakkında bilgi ve cam ile yapılan eğme-kesme işlemleri, laboratuvarda bulunan tüm malzemelerin tanıtımı ve kullanımları hakkında bilgiler.
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ( 2 0 2 )
Davranış Bilimleri nedir? (Tanımı, çeşitleri): Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji. Antropolojinin tanımı. Psikolojinin tanımı. Psikolojinin alt dalları; Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikolojisi (psikolog, psikiyatrist farkı), Kişilik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi tanımları.Gelişim Psikolojisi; a) S.Freud'un psiko-seksüel gelişim kuramı, b) E.Erikson'un psiko-sosyal kuramı, c) J.Piaget'in bilişsel gelişim kuramı.Kişilik tanımı, a) Kişiliğin gelişmesi; Biyolojik etkenler, çevresel etkenler, b) Kişilik kuramları; C.Rogers-Humanistik Kuramı, A.Maslow-Gereksinimler Hiyerarşisi.Öğrenme, tanımı ve çeşitleri. a) Davranışcı öğrenme kuramları; klasik koşullanma yoluyla öğrenme, Edimsel (operant) koşullanma yoluyla öğrenme. B) Bilişsel öğrenme; yer öğrenme, kavrayışla öğrenme, taklit ve örnek alma yoluyla öğrenme.Ruh sağlığı davranış bozuklukları. a) Normal-anormal davranış ayrımı, b) Nevroz tanımı, çeşitleri; depresyon, fobi, obsesif-kompülsif davranış. C) Psikoz tanımı, çeşitleri; paranoid psikoz, PMD. d) Uyum zorlukları sonucu oluşan davranış bozuklukları; sosyopati, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel davranış bozuklukları.Algı tanımı, algıyı etkileyen etkenler.Sosyolojinin tanımı, a) Toplum ve çeşitleri; birincil gruplar, ikincil gruplar (Cooley, Tonneis, Durkheim karşılaştırması). b) Toplumsal yapı, c) Toplumsal ilişki, d) Toplumsal değişme, e) Toplumsal kurum çeşitleri; aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset, kültür. f) Toplumsal statü, toplumsal rol, g) Toplumsallaşmanın tanımı, araçları; aile, okul, toplunsal çevre, kitle iletişim araçları, işbirliği ve katılım, h)Çeşitleri; başarılı toplumsallaşma, başarısız toplumsallaşma, yeniden toplumsallaşma.
 
YTIP1001 TIBBİ TERMİNOLOJİ: ( 1 0 1 )
Tıp terminolojisinin tanımı ve önemi,latince okunuş ve dilbilgisi kuralları, tıp bölümlerinin genel tanımı, medikal vokabulerin oluşumunda komponentlerin anlam ve kullanımları, kök, önek ve sonekler, dış ve iç anatomi, vücut sıvı ve maddeleri, renkler ve sauılar, vücut yapısı ile ilgili terimler, sistemlere göre yaygın olarak kullanılan terimler, laboratuvarlarda kullanılan terimler, tıpta en çok kullanılan kısaltmalar.
 
YTIP1007 TEMEL MİKROBİYOLOJİ I: ( 1 1 2)
Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri. Bakterilerin yapısı: yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri. Bakteri hücrelerinin anatomik yapısı: protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin l şekilleri, mantarların, virüslerin yapısı ve bakteriler ve virüsler arasındaki farklar. Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi: beslenme üreme için gerekli maddeler, beslenmeye ve üremeye etki eden çevre etmenleri. Mikroorganizmaların üretilme ortamları, üreme şekilleri, saf kültür elde etme. Mikroorganizmalarda görülen değişiklikler: bakteriler arasında genetik madde aktarımı ve bakteriyofaj ilişkileri. Dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi: sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, kemoteropatik maddeler ve mikroorganizmalar: kemoteropatiklerin mikroplara etki mekanizması, ilaçlara karşı direnci ve kemoteropatik seçiminde laboratuvar yöntemleri. Mikroorganizmalar arası mikrop-çevre ve organizma ilişkileri: vücudun normal florası (geçici ve sürekli flora). Mikroplara karşı organizmanın direnci ve bağışıklık: doğal direnç, edinsel bağışıklık.
 
YTIP1012 ANATOMİ: ( 2 1 3)
Anatomiye giriş, kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler. Thorax duvarı anatomisi, mediastium, kalp ve pericardium, dolaşım sistemi, alt ve üst extremite damarları, solunum sistemi, cavum oris, pharynx, oesophagus, mide, barsaklar ve karaciğer. Endokrin sistem, üriner sistem, kadın ve erkek genital organları, MSS ve OSS.
 
YTIP1015 FİZYOLOJİ: ( 2 0 2 )
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi,solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
 
 
YTIP1020 HALK SAĞLIĞI: ( 2 0 2 )
Halk Sağlığına Giriş: Çevre sağlığı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, bağışıklama, iş sağlığı, erken taı, ilaçla korunma, sağlık eğitimi, sağlığın korunmasında beslenmenin önemi, yeterli ve dengeli beslenme. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, su.Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar: Şişmanlık ve beslenme, zayıflık ve beslenme, kalp hastalıklarından korunma, kanserden korunma, ülserden korunma, enfeksiyon hastalıklarından korunma. Türkiyede beslenme sorunları, nedenleri ve çözüm yolları.Besinlerin bileşimindeki besin değerlerinin korunması.
 
YTLB1002 HASTANE İDARESİ: ( 2 0 2 )
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık-sağlık hizmetleri, hastanenin tanıı ve sınıflandırılması.Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri.Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramlar, hastane fonksiyonları ve temel kavramlar. Hastane Fonksiyonları ve Örgütlenmesi: Başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri. Tıbbi Fonksiyonlar: Klinik hizmetle, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis Üniteleri: Laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri. Hastane enfeksiyonları kontrolu, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurları kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
YKİM1009 ORGANİK KİMYA: ( 2 0 2 )
Genel bilgiler, atomun yapısı, kimyasal bağlanma, melezleşme ve melez orbitaller, moleküller arası kuvvetler, karbon atomunun özellikleri, organik bileşiklerin analizi. Alkanlar, alkenler, aromatik hidrokarbonlar, organik halojen bileşikleri, alkenler, fenoller ve eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler, aminler ve diğer azotlu bileşikler, karbonhidratlar.
 
YTIP1008 TEMEL MİKROBİYOLOJİ II: ( 1 1 2 )
Mantarlar: Mantarlar ve parazitlikleri, inan vücudunda mantarların parazitliği, mantar örneklerinin alınması, direkt mikroskobi ve kültür yöntemleri, cryptococcus neoformans ve parazitliği, candida türleri ve parazitlikleri, trichosporan cutaneum ve parazitliği, geotriohum candidum ve parazitliği, malassezia furfur ve parazitliği, dermatofitler ve parazitlikleri, aspergillus türleri ve parazitlikleri, histoplazma capsulatum ve parazitliği. Virüsler: Viryonların morfolojisi, virüslerin kimya yapısı, hücre kültürlerinde virüs üretimi, hücre kültürlerinde virüs üretmesinin delilleri, virüslerin sınıflandırılması, kuduz virüsü ve kuduz, hepatit virüsleri, AİDS virüsü. Riketsiler: Rickettsia cinsi riketsiyozlar, bit ve pire tifüsü, kene tifüsleri, rickettsia çiçeği, coxiella burnettii ve Q humması, rochalima quintana ve siper humması. Klamidiler: Klamidiler ve insanda infeksiyon, trahom, paratrahom, lymphogranuloma venereum, psittakoz.
 
YTIP1018 TEMEL BİYOKİMYA: ( 3 0 3)
Canlıların kimyasal özellikleri, hücrenin biyokimyasal morfolojisi, biyomoleküller (aminoasitler, proteinler). Normal, molar, yüzde çözeltiler, tampon çözeltiler ve hazırlanması. Karbonhidratlar ve yağlar, nükleik asitler ve vitaminler, enzimler. Metabolizmaya giriş ve enerji taşınım yolları. Karbonhidrat metabolizması (glikoz, TCA), protein metabolizması (oksidatif fosforilasyon). Hormonlar ve etki mekanizmaları. Laboratuvarda kullanılan arçlar ve yöntemler.
 
YTIP2001 İLK YARDIM: ( 1 0 1 )
İlk yardımınönemi, Türkiyede alt yapı.İnsan vücut anatomisi, travmatoloji ve travmatik yaralanmalarda genel bilgiler. Kırık ve çıkıklarda, omurga yaralanmalarında ilk yardım.El yaralanmalarının önemi, batın yaralanmaları ve ilk yardım. Göğüs ve kafa yaralanmalarında ilk yardım. Böcek, yılan sokmaları ve ilk yardım. Zehirlenmeler ve güneş çarpmalarında ilk yardım. Resüsitasyon ve canlandırma.
 
YTIP2005 HİSTOLOJİ (2 1 2 )
Histoloji metotları, genel histoloji. Hücre ve hücrenin morfolojik ayrımı. Hücre bölünmeleri, örtü epiteli, bez epiteli. Bağ, kan, kıkırdak, sinir, kemik, kas dokuları. Genel embriyoloji.
 
YTIP2007 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ( 2 2 3 )
Bağırsak Bakterileri: Enterobacteriaceae, salmonella ve yaptığı hastalıklar. escherichia, klebsiella, enterobacter, proteus, yersinia, vibriolar (vibrio cholerae), pseudomonas (pseudomonas aeruginosa). Micrococcaceae: Staphylococcus, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermitis. Streptococcaceae, streptococcaceae pneumoniae(pneumokoklar). Neissereriaceae gonorrhoeae, neissereriaceae meningitidis. Küçük Gram Olumsuz Basiller: Brucella, hemofili bakteriler, h.influenzae, bordotella pertussis, bacillus, bacillus anthracis, clostrodium, clostrodium tetani, clostradium botulinum, Gazlı gangren yapap sporlu anaeroblar, clostrodium perfinges, corynebacterium, corynebacterium diptheriae. Mycobacteriaceae: Tüberkiloz bakterileri, tüberkiloid basiller. Spirochaetaceae: Treponema, treponema pallidum.
 
YTIP2009 KLİNİK BİYOKİMYA ( 2 2 3 )
Genel laboratuvar teknikleri ve uygulamaları. Kan alınması, saklanması, laboratuvarda hata kaynakları. Kanda karbonhidrat metabolizmasına ait testler. Lipid metabolizmasına ait testler. Plazma proteinlerinin tayin metodları ve klinik anlamları. Karaciğer fonksiyon testleri. Enzimler. Boya ıtrahı ve sentezine dayanan testler. Plazma elektrolitleri, böbrek fonksiyon testleri. Mide suyu, bos, transüda, eksüda, dışkı, kan gazları. İdrar analizleri (fiziksel, kimyasal, mikroskobik).
 
YTIP2011 NÜKLEER TIP ( 1 0 1 )
Radyoaktif ışınlar, radyoaktivite, radyasyondan korunma, radyasyonun biyolojik etkileri, radyofarmasotikler, radyoaktif ışınların deteksiyonu, nükleer tıpta kullanılan cihazlar,radyoimmunassay (RİA) metodu, immunoradyometrikassay (IRMA) metodu, kalite kontrol yöntemleri, uygulama.
 
YTIP2015 PATOLOJİ ( 2 0 2 )
Patolojinin tanımı, genel bilgiler. Patoloji laboratuvarına gelen materyalin tanımı ve tesbit işlemi. Blokların hazırlanışı; fiksasyon, dekalsifikasyon, sudan kurtarma, şeffaflandırma, parafine yatırma. Frozen (dondurma) yöntemi, rutin boyama yöntemleri, özel boyama (histokimya) yöntemleri. İmmün histokimyasal boya yöntemleri ve patolajide kullanılan PCR, elektron mikroskopi gibi yöntemler hakkında temel bilgiler. Hücre zedelenmesi ve ölümü. Nekroz morfolojisi ve çeşitleri. Vücut sıvıları ve kan akımı bozuklukları, Ödem ve çeşitleri. İyileşme. Hücre gelişme bozuklukları. Tümör tanımı ve tümörlerin genel özellikleri, sınıflandırılması. İntraselüler madde birikimleri. İmmünolojinin tanımı ve immmünolojik kavramlar. Hipersensitivite reaksiyonları. Otoimmün hastalıkları ve immün yetersizliği sendromları.
 
YTIP2017 PARAZİTOLOJİ ( 2 2 3 )
İnsan parazitlerinin canlıların sınıflandırılmasındaki yerleri. Parazit konak ilişkileri, parasitozların yayılış coğrafyası, parazitozların epidemiyolojisi, immünolojisi, tanımı. Parazitlerde savaş. Protozonların genel özellikleri. Amipler ve parazitlikleri, entamoeba histolytica, diğer amipler. Diğer amipler, PAME etkenleri. Dışkıda protozoonların aranması ve tanınması, E.Histolytica tanısı. Giardia intestinalis ve parazitliği. Trichomonas vaginalis ve parazitliği. G.intestinalis ve T.vaginalis tanısı. Kan kamçılıları ve parazitlikleri. İç organlar leyişmanyazı, deri leyişmanyazı. Kala-azar ve şark çıbanı tanısı. Trypanasomea türleri ve parazitlikleri immün sistemi baskılanmış kişilerde görülen paraziter hastalıklar. Trypanosoma tanısı, immün sistemi baskılanmış kişilerde görülen paraziter hastalıklar. Toxoplasma gondii ve parazitliği ve tanısı. Plasmodium cinsi türleri ve sıtma, sıtmanın tanısı. Helmintlerin, nematodların genel özellikleri. Ascaris lumbricoides, strongyloides stercorelis. Askaryaz ve çengelli solucan tanısı. Enterobius vermicularis, Trichuris trichura ve diğer bazı nematodlar ve parazitlikleri, enterobiyaz ve trikuriyaz tanısı. Filaryalar ve parazitlikleri, filaryaz tanısı. Sestodların genel özellikleri, taenia türleri ve parazitlikleri, hymenolepis nana ve parazitliği, tenya ve hymenolepisin tanısı. Echinoococcus türleri ve kist hidatik, kist hidatiğin tanısı. Trematodların genel özellikleri, fasciloa hepatica, dicrocoelium dentriticum ve parazitlikleri, schistosoma türleri ve parazitlikleri,trematodların tanısı. Artropodların genel özellikleri, böceklerin yapısı, yaşayışı, sınıflaması. Sivrisinekler, tatarcıklar, miyaz sinekleri ve parazitlikleri, sineklerin tanısı. Bitler, pireler, tahta kuruları parazitlikleri ve tanıları. Akarlar ve genel özellikleri, tanısı. Keneler ve uyuz etkenleri ve parazitlikleri.
 
YTIP2019 HEMATOLOJİ ( 1 0 1 )
Genel Tanım. Periferik kan, hematopoetik dokular, hematopoez, eritropoez. Anemiler; tanım, sınıflandırma, laboratuvar bulguları. Hipokrom Anemiler; demir eksiklii anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik anemi, kurşun zehirlenmesi. Megaloblastik ve diğer makrositik anemiler; vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği, diğer makrositik anemiler. Hemolitik anemiler; tanım, sınıflandırma, herediter hemolitik anemiler, akkiz hemolitik anemiler. Hemoglobinopatiler; thalasemiler, orak hücreli anemi. Aplastik anemi. Lökositler; granülositler, lenfositler. Lösemiler; akut miyeloblastik lösemi, akut lenfoblastik lösemi, kronik miyeloblastik lösemi, kronik lenfoblastik lösemi. Multiple miyeloma Trombositler, koagulasyon ve hemostaz. Kan Bankacığı; eritrosit antijenleri, kan grubu antikorları, kanın hazırlanıp saklanması, kan tansfüzyon reaksiyonları, kan ürünleri.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YTLB2002 KLİNİK UYGULAMA ( 0 12 6 )
Derslerde verilen bilgilerin kan bankası, mikrobiyoloji, parazitoloji, hematoloji, nükleer tıp, biyokimya, histoloji ve patoloji laboratuvarlarında uygulamalı olarak işlenmesi.
 
YMAT1007 MATEMATİK ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.