Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Tıbbı Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluProgramın Amacı

 

Sağlık kuruluşlarında hasta ile ilgili kayıt, dosyalama, istatistik ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması ve yazışmaların sağlıklı yürütülmesi için ara insan gücü yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar ve özel, üniversite  ve devlet hastanelerinde iş bulabilmektedirler.Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik normal öğrenimde 40 ve ikinci öğrenimde 40 kişi olmak üzere toplam 80 kişilik kontenjanımız vardır..Bu programa SÖZ-1 ve meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmakta olup, eğitim dilimiz Türkçe, süremiz 2 yıldır

 

 

 

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ( 2 0 2 )
 
Davranış Bilimleri nedir? (Tanımı, çeşitleri): Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji. Antropolojinin tanımı. Psikolojinin tanımı. Psikolojinin alt dalları; Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikolojisi (psikolog, psikiyatrist farkı), Kişilik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi tanımları.Gelişim Psikolojisi; a) S.Freud'un psiko-seksüel gelişim kuramı, b) E.Erikson'un psiko-sosyal kuramı, c) J.Piaget'in bilişsel gelişim kuramı.Kişilik tanımı, a) Kişiliğin gelişmesi; Biyolojik etkenler, çevresel etkenler, b) Kişilik kuramları; C.Rogers-Humanistik Kuramı, A.Maslow-Gereksinimler Hiyerarşisi.Öğrenme, tanımı ve çeşitleri. a) Davranışcı öğrenme kuramları; klasik koşullanma yoluyla öğrenme, Edimsel (operant) koşullanma yoluyla öğrenme. B) Bilişsel öğrenme; yer öğrenme, kavrayışla öğrenme, taklit ve örnek alma yoluyla öğrenme.Ruh sağlığı davranış bozuklukları. a) Normal-anormal davranış ayrımı, b) Nevroz tanımı, çeşitleri; depresyon, fobi, obsesif-kompülsif davranış. C) Psikoz tanımı, çeşitleri; paranoid psikoz, PMD. d) Uyum zorlukları sonucu oluşan davranış bozuklukları; sosyopati, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel davranış bozuklukları.Algı tanımı, algıyı etkileyen etkenler.Sosyolojinin tanımı, a) Toplum ve çeşitleri; birincil gruplar, ikincil gruplar (Cooley, Tonneis, Durkheim karşılaştırması). b) Toplumsal yapı, c) Toplumsal ilişki, d) Toplumsal değişme, e) Toplumsal kurum çeşitleri; aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset, kültür. f) Toplumsal statü, toplumsal rol, g) Toplumsallaşmanın tanımı, araçları; aile, okul, toplunsal çevre, kitle iletişim araçları, işbirliği ve katılım, h)Çeşitleri; başarılı toplumsallaşma, başarısız toplumsallaşma, yeniden toplumsallaşma.
 
YTDS1001 TIBBİ DOKÜMANTASYON I ( 2 0 2 )
Sağlık Kuruluşlarının Organizasyonu: Yönetim, yönetimin amacı, süreçleri ve kaynakları. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, hastanelerin gelişimi ve kapsamı, hastanelerin amacı, sınıflandırılması. Hastane fonksiyonları; tıbbi hizmetler, yönetim hizmetleri, mali hizmetler, teknik hizmetler, hasta kabul hizmetleri. Hastanelerde evrak ve dosya işleri.
Arşiv ile İlgili Temel Kavramlar: Arşivin tanımı, tarihi gelişimi, önem ve değeri. Arşiv türleri ve arşiv tasnif sistemleri. Arşivde evrak ve dosya ilişkisi.
Tıbbi Dökümantasyonun Tarihi Gelişimi: Tıbbi dökümantasyonun ortaya çıkışı ve gelişimi.
 
YTDS 1005 KLAVYE TEKNİKLERİ  I ( 0 2 1 )
Klavye Bilgisi ( Q Klavye ), Temel sıra tuşlarının tanımı, Üst sıra tuşlarının tanımı, alt sıra tuşlarının tanımı, Enter, Shift, Caps Lock, Alt, Escape ve imleç tuşları, Hız çalışmaları, yazılanları kontrol etme.
 
YTIP1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ ( 2 0 2 )
Tıp terminolojisinin tanımı ve önemi,latince okunuş ve dilbilgisi kuralları, tıp bölümlerinin genel tanımı, medikal vokabulerin oluşumunda komponentlerin anlam ve kullanımları, kök, önek ve sonekler, dış ve iç anatomi, vücut sıvı ve maddeleri, renkler ve sıvılar, vücut yapısı ile ilgili terimler, sistemlere göre yaygın olarak kullanılan terimler, laboratuvarlarda kullanılan terimler, tıpta en çok kullanılan kısaltmalar.
 
YTIP1011 ANATOMİ ( 2 0 2 )
Anatomiye giriş, kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler. Thorax duvarı anatomisi, mediastium, kalp ve pericardium, dolaşım sistemi, alt ve üst extremite damarları, solunum sistemi, cavum oris, pharynx, oesophagus, mide, barsaklar ve karaciğer. Endokrin sistem, üriner sistem, kadın ve erkek genital organları, MSS ve OSS.
 
YTIP1027 BİYOİSTATİSTİK I ( 2 0 2 )
İstatistik, sağlık hizmetleri ve biyoistatistik. Frekans dağılımları ve verilerin sınıflandırılması. Yer gösteren ölçüler; ortalamalar, çeyrek değerler ve yüzde noktalar. Yaygınlık ölçüleri, standart sapma, standart hata, varyans değişimi katsayısı. Örnekleme ve örnekleme yöntemleri. Olasılık örnekleme yöntemleri BRÖ tabakalı örnekleme sistematik ve küme örneklemesi. Örneklem büyüklüğü ve örneklem büyüklüğünü saptamak için kullanılacak formüller. Teorik dağılışlar. Binom, poisson ve normal dağılış. Önemlilik testleri ve önemlilik testleri hakkında genel bilgiler. Tek grup ve bağımsız grup olması halinde önemlilik testleri. Bağımlı gruplarda önemlilik testleri. Khi-kare dağılımı hakkında genel bilgiler ve khi-kare dağılımının özellikleri. Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler. Nüfus ve nüfus ile ilgili istatistiksel yöntemler, doğumla ilgili istatistiksel yöntemler, ölümle ilgili istatistiksel yöntemler, hastalıklarla ilgili istatistiksel yöntemler. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi ve klinik çalışmalarını gösteren istatistiksel yöntemler. Standartlaştırma teknikleri. Hastalıkların uluslar arası sınıflandırılması ve hastalıkların sınıflandırılması.
 
YTDS1002 TIBBİ DOKÜMANTASYON II ( 2 0 2 )
Tıbbi Dökümantasyon İle İlgili Kavramlar ve Tanımlar: Döküman, dökkümantasyon, bilim, sistem, arşiv malzemesi, tasnif, indeks, katolog, tıbbi dökümantasyon, tıbbi arşiv, tasta dosyası. Sağlık Kayıtları (Tıbbi Kayıtlar): Sağlık kayıt sisteminden beklenen özellikler, sağlık kayıtlarının denetimi, sağlık kayıtları komitesi (arşiv komitesi). Sağlık Kayıtları ve Hasta Dosyaları İle İlgili Temel Standartlar: Tıbbi kayıtlar ve raporlar için temel standartlar. Hasta dosyalarının kapsamı; dosyanın sosyolojik (kimlik bilgisi) bölümü, hasta dosyalarının düzenlenmesi, hasta dosyalarının hemşirelik ile ilgili bölümü, hasta dosyalarının hastalık, teşhis ve tedavilerle ilgili bölümü. Hasta dosyalarının saklanma müddeti ve gizliliği. Tıbbi Arşiv ve Hasta Dosyalarının Yararları: Hasta yönünden, araştırmalar, halk sağlığı, hastane, adli tıp, eğitim ve flekrm yönünden yararları.
 
YTDS 1010 KLAVYE TEKNİKLERİ  II ( 0 2 1 )
Klavyenin tekrarı, Semboller ve işaretler, Rakamlarla çalışma, Yabancı dilden parçalar yazma, Romen rakamları, Tıbbi terimler yazma, Çizelgeler, Hız çalışmaları, Rapor yazma Uygulamaları.
 
YTDS1006 SAĞLIK YÖNETİMİ ( 2 0 2 )
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık-sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri.Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramlar, hastane fonksiyonları ve temel kavramlar. Hastane Fonksiyonları ve Örgütlenmesi: Başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri. Tıbbi Fonksiyonlar: Klinik hizmetle, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis Üniteleri: Laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri.Hastane enfeksiyonları kontrolu, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurları kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
YTDS1008 TÜRKÇE KOMPOZİSYON ( 1 0 1 )
Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulgması. Sözlü ve yazılı kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Sözlü ve yazılı kompozisyon anlatım şekilleri ve uygulaması. Sözlü ve yazılı anlatımda anlatım bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Sözlü ve yazılı anlatımda düşünceyi geliştirme yolları.
 
YTIP2001 İLK YARDIM ( 1 0 1 )
İlk yardımınönemi, Türkiyede alt yapı.İnsan vücut anatomisi, travmatoloji ve travmatik yaralanmalarda genel bilgiler. Kırık ve çıkıklarda, omurga yaralanmalarında ilk yardım.El yaralanmalarının önemi, batın yaralanmaları ve ilk yardım. Göğüs ve kafa yaralanmalarında ilk yardım. Böcek, yılan sokmaları ve ilk yardım. Zehirlenmeler ve güneş çarpmalarında ilk yardım. Resüsitasyon ve canlandırma.
 
YBİL2033 BİLGİSAYAR I ( 2 2 3 )
Microsoft word, yazışma teknikleri, dilekçe ve resmi yazı örnekleri
 
YTDS2007 TIBBİ DOKÜMANTASYON III ( 2 4 4 )
Tıbbi Arşivin Kuruluş ve Fonksiyonları: Tıbbi arşiv, merkezi tıbbi arşiv. tıbbi arşiv sistemi kurulurken göz önüne alınacak etmenler. Arşiv organizasyon sistemleri; merkezi sistem, merkezi olmayan (birimleri esas aln) sistem. Arşiv memurunun görev ve sorumlılıkları, merkezi tıbbi arşivde dikkate alınacak esaslar. Hasta Dosyalarının Dosyalama ve Sıralama (tasnif) Yöntemleri: Dosya yöntemleri. Hasta dosyalarının tasnifinde kullanılan tasnif sistemleri; alfabetik sistem, konuya göre tasnif sistemi, numerik sistem (ünite tekniği, serial tekniği). Merkezi Tıbbi Arşivin Birimleri: Arşivin idari teşkilatı. Merkezi tıbbi arşivin bölümleri; indeksleme bölümü, dosyalama bölümü, haberleşme bölümü, eksik dosyalar bölümü, kodlama ve istatistik bölümü, araştırma bölümü, tıbbi sekreterlik bölümü, mikrofilm bölümü.Tıbbi Arşivin Unsurları: Personel, yer, bütçe, arşiv komitesi.Ekipriz (çıkış özeti): Çıkış özetinin yazılışı.Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı: Bilgisayarın sağlık kuruluşlarında kullanıldığı alanlar; sağlık kurumlarının yönetiminde ve hasta kaydı ve izlenmesinde. Bu alnlarda kullanılan programlar. Tıpta bilimsel ve akademik amaçlı bilgisayar kullanımı. Hastanenin Bazı Birimlerinde Bilgisayar Kullanımı: Tıbbi arşivde, resmi evraklarda, hasta yatış-çıkışta, tahakkukta, yazışmalarda.Arşiv ve Mikrofilm.
 
YTDS2005 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I ( 1 1 2 )
İş yazıları ve iletişimin tanımı ve önemi, yazışma tekniğinde dil ve edebiyatın yeri ve rolü, yazışma tekniğinde yazı ve konuşma sanatının yeri ve rolü. İletişim araçları ve unsurlarının tanıtılması. Resmi yazışma kuralları, resmi ve özel yazıların yasal dayanağı, sorumlulukları ve önemi. Resmi yazılarda başlık, metin ve diğer bölümlerin düzenlenmesi. Resmi yazıların yazılması uygulamaları.
 
YTIP2023 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ( 2 0 2 )
Bilimsel yöntem ve istatistik, araştırma hakkında genel bilgiler. Araştırmanın aşamaları, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması. Gözlemsel araştırmalar, metodolojik araştırmalar, deneysel araştırmalar. Örnekleme, veri toplama, tablo ve grafik yapımı, önemlilik testleri.
 
YTIP1004 HASTALIKLAR BİLGİSİ ( 2 0 2 )
Üst solunum yolu hastalıklarının genel tanımı; akut tonsillit, akut farenjit, otit, sünizit, akut larenjit. Alt solunum yolu hastalıklarının genel tanımı; pnömoniler, bronşit, bronşiolit, tüberkiloz. Aşı ile korunulabilen hastalıklar, aşı takvimi. Menenjitler, ensefalitler, hipotiroidi, hipertiroidi, diabetis mellitus, D vitamini eksikliği ve raşitizm, malnütrisyonlar, akut gastroenteritler, yenidoğan sarılıkları, yenidoğan konvülsiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, osteomiyelit, septik artrit, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, kızıl. Akut romatizmal ateş, konjenital kalp hastalıkları, perikarditler, akut glomerulonefrit, nefrotik sendrom.
 
YBİL2034 BİLGİSAYAR II ( 2 2 3 )
Microsoft Exel ile tablolar, hesaplamalar, grafikler hazırlamak. Microsoft Power Point ile slayt gösterileri hazırlamak.
 
YOPT1010 HALKLA İLİŞKİLER ( 2 0 2 )
Halkla ilişkilerin tanımı ve önemi, Dünyada ve Türkiyede Halkla İlişkilerin gelişimi, Sosyal sorumluluk anlayışı içinde halkla ilişkilerin yeri, Tanıtma ve Halkla İlişkiler, İnsan ilişkileri ve halkla ilişkiler, Pazarlama ve halkla ilişkiler, Propaganda ve halkla ilişkiler, İletişim süreci, Geri bildirim süreci, İletişim araçları, İletişim ve halkla ilişkiler, Halkla ilişkilerde toplumsal açıdan izlenen amaçlar, Halkla ilişkilerde temel ilkeler, İki yönlü ilişki kurmak, Doru bilgi vermek, İnandırıcılık, Sabırlı çalışmak, Yaygın sorumluluk, Açıklık, Yineleme ve süreklilik, Halkla İlişkiler Biriminin Genel organizasyon içindeki yeri, Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel yapısı, Halkla İlişkiler Uzmanlarında bulunması gereken özellikler, İşyerlerinde Halkla İlişkiler Açısından bulunması gereken özellikler, Çalışanlarda bulunması gereken özellikler, Halkla İlişkiler Politikasında Hedef kitle, Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkiler açısından sekreterin tanımı ve önemi,Meslek saygısı, dış görünüm ve hareketler,Hastanelerde Halkla İlişkiler.
 
YTDS2008 MESLEKİ UYGULAMA ( 0 8 4 )
Dersin amacı; Tıbbi Dökümantasyon I, II, III, Dosyalama Teknikleri ve Bilgisayar gibi derslerde teorik olarak verilen bilgilerin hastane ortamında uygulamalarının yaptırılması suretiyle konunun daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesidir. Ayrıca hastane ortamında yapılan uygulama ile hastane sisteminin çalışmasını yakından görmeleri amaçlanmaktadır. Mesleki Uygulama dersi haftada iki gün C.Ü. Arş.Uyg.Hastanesinin arşiv, istatistik, resmi evrak, hasta yatış-çıkış, satın alma, başhekimlik gibi bölümleri ile servis ve polikliniklerde hem tıbbi hem de yönetim birimlerinde ilgili öğretim elemanlarının gözetiminde öğrencilerin rotasyona tabi tutularak uygulamaya çıkmaları ile gerçekleştirilmektedir. Hastanın hastaneye başvurusundan, hastaneden çıkıncaya kadar hastayla ilgili her türlü kaydın tutulması, yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, düzenlenmesi ve tekrar kullanıma sunulması ile ilgili tüm işlemlerin nasıl yapıldığının öğrenilmesi ve bu işlemlerin bizzat uygulamalarının yapılması, hasta ile ilgili hasta dosyalarının açılması, düzenlenmesi ve tıbbi arşivin kurulması ve işletilmesi, istatistik verilerinin toplanması ve tıbbi istatistiklerin hazırlanması gibi işlenler uygulamalı olarak öğretilmektedir. C.Ü.Arş.Uyg.Hastanesinin haberleşmek amacıyla yapmış olduğu her türlü resmi yazıların hazırlanması, kayıt edilmesi ile ilgili işlemler ile dosyalamaya esas teşkil eden her türlü evrak ve bilgilerin düzenlenmesi, dosyalanması ve arşivlenmesi ile ilgili yapılan işlem ve uygulamalar ile servis ve polikliniklerdeki sekreterlik hizmetlerinin öğrenilmesi amacını taşımaktadır.
 
YTDS2006 YAZIŞMA TEKNİKLERİ II ( 1 1 2 )
Kamu ve özel işletmelerde en çok kullanılan belge türleri ve örnekleri; çeşitli mektuplar, özel mektuplar, davetiyeler, şartname, sözleşme, raporlar ve türleri, özgeçmiş (biyografi). Değerli kağıtların tanımı, türleri ve değerli kağıtlar yassasının özelliği. Kıymetli evrakın tanımı ve özellikleri. Evrak ve dosya hizmetleri. Büro makinaları, araç ve gereçlerden yararlanma. Bürolorda kullanılan araç-gereçler; yazı makinaları (daktilolar), hesap makinaları, ofset çoğaltma makinaları, fotokopi makinaları, bilgisayarlar vb. Sağlıksız ve bilinçsiz iletişimin nedenleri ve sonuçları.
 
YTIP1020 HALK SAĞLIĞI ( 2 0 2 )
Halk Sağlığına Giriş: Çevre sağlığı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, bağışıklama, iş sağlığı, erken taı, ilaçla korunma, sağlık eğitimi, sağlığın korunmasında beslenmenin önemi, yeterli ve dengeli beslenme. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, su. Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar: Şişmanlık ve beslenme, zayıflık ve beslenme, kalp hastalıklarından korunma, kanserden korunma, ülserden korunma, enfeksiyon hastalıklarından korunma. Türkiyede beslenme sorunları, nedenleri ve çözüm yolları.Besinlerin bileşimindeki besin değerlerinin korunması.
 
YTDS2011 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgi bilimi, bilgi teknolojisi, bilgi yönetimi ve bilgi gereksinimi, hastane bilgi sisteminde geçiş süreci, hastane yönetimi, bilgi sistemleri ve özellikleri, sağlık alanında bilgisayar kullanımı. Bilgisayar tabanlı hasta kayıtları; hasta kabul, klinik bilgi sistemleri, poliklinik hizmetleri, arşiv ve istatistik bilgi sistemleri. Sınıflama ve kodlama, Ulusal sağlık kayıt ve entegrasyonu, kullanılan hastane bilgi sistemleri ile ilgili örnekler.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW. ağları.
 
YMAT1007 MATEMATİK ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.