Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Optisyenlik

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

 
Programın Amacı
 
Göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir.
Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz gözlükçü dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar. Kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.
Optisyenlik Programı’nda N.Ö. 30 İ.Ö. 30 olmak üzere toplam 60 kişilik kontenjanımız vardır.
Bu programa SAY-1 ve meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmakta olup, eğitim dilimiz Türkçe, süremiz 2 yıldır.
 
OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
YFİZ1003 TEMEL FİZİK ( 2 0 2 )
Fiziksel büyüklükler, standartlar ve birimler, vektörler ve skaler büyüklükler, katı cisimlerin dengesi, dönen cisimler, kinematik parçacık dinamiği, Newton kanunları, ağırlık, kütle, iş ve enerji, enerji korunumu, çarpışma, salınımlar, akışkanlar mekaniği, elastik ortamda dalgalar, sıcaklık, termodinamiğin kanunları,elektrik ve manyetik alan, basit elektrik devreleri .
 
YKİM1007 TEMEL KİMYA ( 2 0 2 )
Kimya ve madde, semboller, formüller, kimyasal hesaplamalar, gazlar, katılar, sıvılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler ve sulu çözeltilerin dengesi, elektrokimya, periyodik sistem, atomun yapısı, kimyasal bağlar, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, elementler.
 
YOPT1001 FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK I ( 3 0 3 )
Işık nedir, dalga kuramı (dalgaboyu, frekans, elektromanyetik dalga spektrumu, görünür ışık), ışığın tanecik karekteri (faton, faton enerjisi, planck sabiti), dalgaların girişimi, kutuplanma (polarizasyon) lineer (düzlem polarize, Brewster açısı, kırınım (difraksiyon) kırınım nedir, kırınım türleri nelerdir, saçılma, yansıma ve yansıma yasaları, ışığın bir ortamdan geçmesi ve soğurması (transmision, absorbsiyon), aydınlanma, mercekler (ince ve kalın kenarlı mercekler).
 
YOPT1003 GÖZ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ( 2 0 2 )
Göz ve Yardımcı Organlarının Yapısı: Orbita, göz kapakları ve kapak bezleri, gözyaşı sistemi, konjunktiva. Bulbus okuli; kornea ve sklera, korneskleral limbus, uvea (koroidea, silier cisim, iris ve pupilla), retina. Gözün boşlukları (ön kamara, arka kamara, vitreus boşluğu, lens), göz dışı kasları (rektus kasları, oblik kaslar), gözün sinirleri (II, III, IV, V, VI ve VII. kafa çiftleri, otonom sinir sistemi), görme yolları.
Gözün Fizyolojisi: Kornea, gözyaşı, humör aköz, lens, vitreus, retina (genel metabolizma ve görme fotokimyası), görme mekanizması (elektromanyetik spektrum, ışığın göz üzerindeki etkisi, karanlık adaptasyonu, ışığa adaptasyon, renkli görme, retinanın nöral aktivitesi), hayal oluş mekanizmaları (refraksiyon, refraktif yüzeyler, refraksiyon hatası, akomodasyon), ekstraoküler mekanizmalar (duksiyon, versiyon, verjans).
 
YTIP1001 TIBBİ TERMİNOLOJİ ( 1 0 1 )
Tıp terminolojisinin tanımı ve önemi,latince okunuş ve dilbilgisi kuralları, tıp bölümlerinin genel tanımı, medikal vokabulerin oluşumunda komponentlerin anlam ve kullanımları, kök, önek ve sonekler, dış ve iç anatomi, vücut sıvı ve maddeleri, renkler ve sauılar, vücut yapısı ile ilgili terimler, sistemlere göre yaygın olarak kullanılan terimler, laboratuvarlarda kullanılan terimler, tıpta en çok kullanılan kısaltmalar.
 
YOPT1002 FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK II ( 3 0 3 )
Noktasalışık kaynakları (ışınlar ve ışın demetleri), yüzeyler arasında ışığın kırılması, prizmalar, prizma türleri, verjans tanımı ve uygulamaları [verjans ölçümü (diyoptr)], lenslerin ve lens sisteminin magnifikasyonu (büyütme), açısal magnifikasyon, teleskoplar, basit büyüteçler, sferik lenslerin aberasyonu, aberasyon türleri ve aberasyonun önlenmesi, aynalar (yansıtma kanunları, yansıtıcı gücü, verjans hesaplamaları), ayna türleri (düz, konkav, konveks aynalar)
 
 
YOPT1004 OPTİK ALETLER VE KULLANIMI ( 2 1 3 )
Test kartları, standatları ve tipleri, tangent screen ve perimetreler, deneme lensleri ve çerçeveleri, retinoskoplar, refraktometreler, oftalmoskoplar (direkt ve indirekt oftalmoskoplar), fundus kameraları, biyomikroskoplar, keratometreler, keratoskoplar, pakimetreler, tonometreler, mikroskoplar, luplar ve büyüteçler, fokometreler, binoküler görme ve renk görme testleri, binoküler balans testleri.
 
YOPT1014 OPTİSYENLİK  I ( 2 4 4 )
Genel tanımlar. Fokometre, lenslerin özellikleri ve sınıflandırılması. VP-SPH-Plus-Minus-Plan Cly-SPHCYL lenslerin teorik olarak elde edilişleri ve ne tip refraksiyon kusurlarında kullanıldığı. Refraksiyon kusurları (hipermetropi, miyopi, astigmatizma, presbiopi), aks kavramı ve tanımı, oftalmik lenslerin meridyenlerdeki dioptri güçleri. SPH-CYL-SPHCYL lenslerde güç kavramı. Dioptri tanımı formülasyonu, Transpoze, Plus-Minus ve Cross formda yazılan reçete tipleri, bir yazılış şeklinin diğer yazılış şekline transpozesi. SPHCYL formda reçete yazılım şeklinin Cross forma transpozesi. Reçete yazım kuralları, Addisyon kavramı. Pantoskopik ve retroskopik açı tanımları. Çevre seçimi, cam seçimi, çerçeve ayarları, çerçevenin materyalleri, çerçeve tipleri ve kısımları. Çerçeve boyutlarının ölçümü (Boxing sistemi, Datum sistemi- A,B,DBL boyutları). Yüze ait ölçüler, Hasta Pd mesafesinin ölçümü. Desantrasyon, yatay ve dikey santrasyon. Emniyet cammları, UV, UV'nin zararları, UV tutucu camlar, fotokromik ışığa duyarlı camlar. Türkiye'de optikle ilgili standartlar, oluşturulması zorunlu batı standartları gereksinimleri. Gözlük cam ve çerçevelerinin fiyatlandırılması, sosyal güvenlik kurumlarının verdiği yardım bedelleri. Nötralizasyon.
 
YOPT2005 GÖRME OPTİĞİ ( 4 0 4 )
Optik Sistem Olarak Göz: Pupilla cevabı ve görmeye etkisi, görme keskinliği ve görme alanı, gözün rekraftik durumu, (uzak nokta, emetropi, ametropi), anizometropi, anizokonia ve unilateral afaki, akomodasyon, refraktif kusurlar (yaşla değişimleri, natürü, prevalansı).
Ametropi Korreksiyonu: Gözlük, kontak lens, intraoküler lens, cerrahi. Klinik Refraksiyon: Objektif refraksiyon (retinoskopi), subjektif refraksiyon teknikleri, sikloplejik ve nonsikloplejik refraksiyon, klinik akomodatif problemler (presbiyopi, akomodasyon fazlalığı ve yetmezliği, akomodatif konverjans/akomodasyon oranı, gözlük veya kontak lensle düzeltmenin akomodasyon ve konverjans üzerine etkileri), multifokal lensler (tipleri, Prentice kuralı ve bifokal dizayn), özel lensler, monoküler diplopi.
 
 
 
YOPT1010 HALKLA İLİŞKİLER ( 2 0 2 )
Halkla ilişkilerin tanımı ve önemi, Dünyada ve Türkiyede Halkla İlişkilerin gelişimi, Sosyal sorumluluk anlayışı içinde halkla ilişkilerin yeri, Tanıtma ve Halkla İlişkiler, İnsan ilişkileri ve halkla ilişkiler, Pazarlama ve halkla ilişkiler, Propaganda ve halkla ilişkiler, İletişim süreci, Geri bildirim süreci, İletişim araçları, İletişim ve halkla ilişkiler, Halkla ilişkilerde toplumsal açıdan izlenen amaçlar, Halkla ilişkilerde temel ilkeler, İki yönlü ilişki kurmak, Doru bilgi vermek, İnandırıcılık, Sabırlı çalışmak, Yaygın sorumluluk, Açıklık, Yineleme ve süreklilik, Halkla İlişkiler Biriminin Genel organizasyon içindeki yeri, Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel yapısı, Halkla İlişkiler Uzmanlarında bulunması gereken özellikler, İşyerlerinde Halkla İlişkiler Açısından bulunması gereken özellikler, Çalışanlarda bulunması gereken özellikler, Halkla İlişkiler Politikasında Hedef kitle, Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkiler açısından sekreterin tanımı ve önemi,Meslek saygısı, dış görünüm ve hareketler,Hastanelerde Halkla İlişkiler.
 
YMUH2073 MUHASEBE ( 2 0 2 )
Genel Tanımlar: İşletme, muhasebe.Temel Finansal Tablolar: Bilanço, gelir tablosu.
Hesap Kavramı: Hesapların işleyiş kuralları ve hesaplara ilişkin terimler, bilanço hesaplarının işleyişi, hesapların sınıflandırılması, hesap planı, tek düzen hesap çerçevesi ve planı.
Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri: Sosyal sorumluluk kavramı, kişilik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı, dönemsellik kavramı, parayla ölçme kavramı, maliyet esası kavramı, tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, tutarlılık kavramı, ihtiyatlılık kavramı, tam açıklama kavramı, önemlilik kavramı, özün önceliği kavramı.Katma Değer Vergisi ve Türleri: Verginin konusınu teşkil eden işlemler, mükellef, vergi sorumlusu ve vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi, indirilecek KDV, hesaplanan KDV, devreden KDV, gelecek yıllarda indirilecek KDV.Stoklar: Stokların kapsamı ve ilgili hesaplar, mal hareketlerinde izlenen kayıt yöntemi.Dönen Varlıklar: Kasa hesabı, alınan çekler hesabı, bankalar hesabı, verilen çekler hesabı.Ticari Alacaklar: Alıcılar hesabı, alacak senetleri hesabı, diğer alacaklar hesabı.Duran Varlıklar: Duran varlıkların tanımı ve sınıflandırılması, edinilen duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, amortisman hesaplaması ve kayıt yöntemi.Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Banka kredileri hesabı, satıcılar hesabı, borç senetleri hesabı.Özkaynaklar: Sermaye hesabı, ödenmemiş sermaye hesabı.
Envanter İşlemleri: Envanter ve değerleme, envanter muhasebe kayıtları.
Dönemsonu Mali Kayıpların Düzenlenmesi: Bilançonun düzenlenmesi, gelir tablosunun düzenlenmesi, kapanış kayıtları.
 
YOPT2009 OPTİSYENLİK  II ( 4 6 7 )
Yansıma önleyici kaplamalar (Optalmic lens coating gözlük camlarında yansıma önleyici kaplamalar) (Antireflection coating), prizma, polarizasyon. Mesleğin tarihçesi, etnik kurallar, 3958 sayılı Meslek Kanunu, kanuni ve mesleki sorunların tartışılması, Türkiye'de batı standartları oluşturulması, zorunlu batı standart gereksinimleri, optometrik meslekler bakımından Avrupa Ülkeleri'nin durumu. Camın çerçeveye tesbit şekli, cromatik, spherical, coma, oblige astigmatism.
 
 
YTIP1020 HALK SAĞLIĞI ( 2 0 2 )
Halk Sağlığına Giriş: Çevre sağlığı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, bağışıklama, iş sağlığı, erken taı, ilaçla korunma, sağlık eğitimi, sağlığın korunmasında beslenmenin önemi, yeterli ve dengeli beslenme. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, su.
Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar: Şişmanlık ve beslenme, zayıflık ve beslenme, kalp hastalıklarından korunma, kanserden korunma, ülserden korunma, enfeksiyon hastalıklarından korunma. Türkiyede beslenme sorunları, nedenleri ve çözüm yolları.Besinlerin bileşimindeki besin değerlerinin korunması.
 
YTIP2003 İLK YARDIM ( 2 0 2)
İlk yardımınönemi, Türkiyede alt yapı.İnsan vücut anatomisi, travmatoloji ve travmatik yaralanmalarda genel bilgiler. Kırık ve çıkıklarda, omurga yaralanmalarında ilk yardım.El yaralanmalarının önemi, batın yaralanmaları ve ilk yardım. Göğüs ve kafa yaralanmalarında ilk yardım. Böcek, yılan sokmaları ve ilk yardım. Zehirlenmeler ve güneş çarpmalarında ilk yardım. Resüsitasyon ve canlandırma.
 
YİŞL2005 MAĞAZA YÖNETİMİ ( 2 0 2 )
İşletme kavramı ve işletmenin tarihçesi, örgüt ve işletme, yönetim ve yönetici. İşletmenin amaçları, işletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleri, işletmelerin sınıflandırılması. Açık bir sistem olarak işletmeler, işletmeyi oluşturan faktörler, işletme ve dış çevre, işletme ve çevre etkileşimi. İşletmelerde kuruluş çalışmaları,kapasite kullanımı ve büyüme. İşletmenin fonksiyonlarına genel bakış, işletmenin temel fonksiyonu; yönetim, araştırma-geliştirme ve yenilik yapma, pazarlama, finansman, üretim, personel. İşletmenin diğer fonksiyonları; halkla ilişkiler, muhasebe, tedarik.
 
YOPT2002 GÖZ HASTALIKLARI ( 2 0 2 )
Göz hastalıklarında hikaye alma ve semptomlar, gelişim anomalileri, kapak, gözyaşı sistemi, konjunktiva, kornea, uvea, retina, optik sinir ve orbita hastalıkları, katarakt, glokom, şaşılık, sistemik hastalıklar ve göz, gözü etkileyen nörolojik hastalıklar, sistemik ilaçların oküler yan etkileri, göze lokal uygulanan ilaçların sistemik emilimi ve görme üzrine etkileri.
 
YOPT2012 OPTİSYENLİK  III ( 2 4 4 )
Kontak lensler, Bifokal lensler, Prograssive lensler. Verteks mesafesinin etkili güçle ilişkisi, formülle hesaplama yöntemleri.
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2 0 2 )
Davranış Bilimleri nedir? (Tanımı, çeşitleri): Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji. Antropolojinin tanımı. Psikolojinin tanımı. Psikolojinin alt dalları; Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikolojisi (psikolog, psikiyatrist farkı), Kişilik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi tanımları.Gelişim Psikolojisi; a) S.Freud'un psiko-seksüel gelişim kuramı, b) E.Erikson'un psiko-sosyal kuramı, c) J.Piaget'in bilişsel gelişim kuramı.Kişilik tanımı, a) Kişiliğin gelişmesi; Biyolojik etkenler, çevresel etkenler, b) Kişilik kuramları; C.Rogers-Humanistik Kuramı, A.Maslow-Gereksinimler Hiyerarşisi.Öğrenme, tanımı ve çeşitleri. a) Davranışcı öğrenme kuramları; klasik koşullanma yoluyla öğrenme, Edimsel (operant) koşullanma yoluyla öğrenme. B) Bilişsel öğrenme; yer öğrenme, kavrayışla öğrenme, taklit ve örnek alma yoluyla öğrenme.Ruh sağlığı davranış bozuklukları. a) Normal-anormal davranış ayrımı, b) Nevroz tanımı, çeşitleri; depresyon, fobi, obsesif-kompülsif davranış. C) Psikoz tanımı, çeşitleri; paranoid psikoz, PMD. d) Uyum zorlukları sonucu oluşan davranış bozuklukları; sosyopati, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel davranış bozuklukları.Algı tanımı, algıyı etkileyen etkenler.Sosyolojinin tanımı, a) Toplum ve çeşitleri; birincil gruplar, ikincil gruplar (Cooley, Tonneis, Durkheim karşılaştırması). b) Toplumsal yapı, c) Toplumsal ilişki, d) Toplumsal değişme, e) Toplumsal kurum çeşitleri; aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset, kültür. f) Toplumsal statü, toplumsal rol, g) Toplumsallaşmanın tanımı, araçları; aile, okul, toplunsal çevre, kitle iletişim araçları, işbirliği ve katılım, h)Çeşitleri; başarılı toplumsallaşma, başarısız toplumsallaşma, yeniden toplumsallaşma.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YMAT1007 MATEMATİK ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.