Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Diyaliz

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Programın Amacı: : Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinasına  alınması, takibi ve  tedavisi,  diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında,  diyaliz ünitelerinde çalışacak  sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Sağlık Meslek Lisesi mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.
Öğrenciler aldıkları bu teorik eğitimin yanı sıra  mesleki uygulama  stajlarını SSK Hastanesi ,  Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi Hastanesinin , hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerine yapmaktadırlar.
Öğrencilerimiz  1. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını  hastanelerin , hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerine ve özel diyaliz merkezlerinde yapmaktadırlar.
Bu programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde uzman  doktor gözetiminde çalışabilirler.
 
 
DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ DERS İÇERİKLERİ
 
YTIP1015 FİZYOLOJİ ( 2 0 2 )
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
 
YTIP1019 TEMEL BİYOKİMYA ( 2 0 2 )
Canlıların kimyasal özellikleri, hücrenin biyokimyasal morfolojisi, biyomoleküller (aminoasitler, proteinler). Karbonhidratlar ve yağlar, nükleik asitler ve vitaminler, enzimler. Metabolizmaya giriş ve enerji taşınım yolları. Karbonhidrat metabolizması (glikoz, TCA), protein metabolizması (oksidatif fosforilasyon). Hormonlar ve etki mekanizmaları. Laboratuvarda kullanılan arçlar ve yöntemler.Asit baz dengesi.
 
YTIP1009 TEMEL MİKROBİYOLOJİ ( 2 0 2 )
Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe. Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve hücresel özellikleri. Mycoplasma, Riketsiya ve Kalmidya’lar. Virüslerin yapısı ve genel özellikleri. Mantarlar ve özellikleri. Bakterilerin üreme ve besin ihtiyacı. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi, tanım ve yöntemleri. Mikroorganizmaların üretilme ortamları. Mikroorganizmaların üreme şekilleri. Mikroorganizmaların üreme hızları ve dönemleri. Mikroorganizmaların invitro üreme görünümleri. Mikroorganizmaların metabolizma ve enzimleri. Mikroplar arası ilişkiler. Özel çevrelerin mikrobiyolojisi (toprak, hava ve su). Vücudun çeşitli bölgelerinin florası. Mikroorganizmaların hastalık oluşturabilmesi ile ilgili faktörler. Antimikrobik kemoterapötik maddeler. Bakteri genetiği. Bakteriyofajlar. Mikroorganizmalara karşı organizmanın direnci ve bağışıklık. Antijenler (Özellikleri ve çeşitleri). Antikorlar (özellikleri ve çeşitleri), Antijen antikor ilişkileri ve serolojik tepkimeler.
 
YTIP1025 PARAZİTOLOJİ ( 2 0 2 )
İnsan parazitlerinin canlıların sınıflandırılmasındaki yerleri. Parazit konak ilişkileri, parasitozların yayılış coğrafyası, parazitozların epidemiyolojisi, immünolojisi, tanımı. Parazitlerde savaş. Protozonların genel özellikleri. Amipler ve parazitlikleri, entamoeba histolytica, diğer amipler. Diğer amipler, PAME etkenleri. Dışkıda protozoonların aranması ve tanınması, E.Histolytica tanısı. Giardia intestinalis ve parazitliği. Trichomonas vaginalis ve parazitliği. G.intestinalis ve T.vaginalis tanısı. Kan kamçılıları ve parazitlikleri. İç organlar leyişmanyazı, deri leyişmanyazı. Kala-azar ve şark çıbanı tanısı. Trypanasomea türleri ve parazitlikleri immün sistemi baskılanmış kişilerde görülen paraziter hastalıklar. Trypanosoma tanısı, immün sistemi baskılanmış kişilerde görülen paraziter hastalıklar. Toxoplasma gondii ve parazitliği ve tanısı. Plasmodium cinsi türleri ve sıtma, sıtmanın tanısı. Helmintlerin, nematodların genel özellikleri. Ascaris lumbricoides, strongyloides stercorelis. Askaryaz ve çengelli solucan tanısı. Enterobius vermicularis, Trichuris trichura ve diğer bazı nematodlar ve parazitlikleri, enterobiyaz ve trikuriyaz tanısı. Filaryalar ve parazitlikleri, filaryaz tanısı. Sestodların genel özellikleri, taenia türleri ve parazitlikleri, hymenolepis nana ve parazitliği, tenya ve hymenolepisin tanısı. Echinoococcus türleri ve kist hidatik, kist hidatiğin tanısı. Trematodların genel özellikleri, fasciloa hepatica, dicrocoelium dentriticum ve parazitlikleri, schistosoma türleri ve parazitlikleri,trematodların tanısı. Artropodların genel özellikleri, böceklerin yapısı, yaşayışı, sınıflaması. Sivrisinekler, tatarcıklar, miyaz sinekleri ve parazitlikleri, sineklerin tanısı. Bitler, pireler, tahta kuruları parazitlikleri ve tanıları. Akarlar ve genel özellikleri, tanısı. Keneler ve uyuz etkenleri ve parazitlikleri.
 
YPSİ1003 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I ( 2 0 2 )
Psikoloji, Öğrenme türleri, Hatırlama ve unutma, Davranışın gelişimi, Algı ve algıyı etkileyen olaylar, Gelişim dönemleri, Kişilik ve kişilik kuramları, Başa çıkma davranışı ve kullanımı, Güdüleme, Psikolojik testler, Davranış bozuklukları ve tedavisi, Sosyal psikoloji, Grup kavramı.
 
YDİY1001 HASTA BAKIM İLKELERİ ( 3 0 3 )
Programın açıklanması, Hasta bakımında temel kavramlar, İletişim ve iletişim ilkeleri, Hasta ve sağlık ekibinin diğer üyelerle ilişkileri, Sağlığın korunması, Hastane enfeksiyonları; asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, Uyku ve dinlenme. Yaşamsal belirtiler; nabız, solunum, kan basıncı, beden sıcaklığı, Laboratuvar çalışmaları, Beden mekaniği ve pozisyonlar, vücut mekaniği ilkeleri, hasta hareket ettirme ve çevirme, Laboratuvar çalışması. İlaç uygulamaları, ilaç uygulama yerleri; oral yol ile, parenteral yol ile ilaç uygulama, Damar içi sıvı verilişi ve uygulama yöntemi, Kan transfüzyonu, laboratuvar çalışması. Oksijen uygulaması, oksijenin önemi, Oksijen uygulama yöntemleri, Oksijen tedavisi sırasında gelişebilecek komplikasyonlar. Beslenme gereksinimi, Bireyin temel gereksiniminin karşılanması, Temel besinler, Nazogastrik tüp ile beslenme, Laboratuvar çalışması. Boşaltım sistemi, En çok rastlanan boşaltım sorunları, Lavman uygulaması, Laboratuvar çalışması. Üriner sistem, ürüner sistemin fizyolojisi, Normal idrarın özelliği, Üriner kateter uygulaması, mesane irrigasyonu, laboratuvar çalışması. Ölümü yaklaşan hastanın bakımı ve ölüm kavramı, Ölümü yaklaşan bireyin fizyolojik gereksinmeleri, Ölüm anında, öncesinde ve sonrasında meydana gelen değişiklikler, Laboratuvar çalışması.
 
YTIP1011 ANATOMİ  ( 2 0 2 )
Anatomiye giriş, kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler. Thorax duvarı anatomisi, mediastium, kalp ve pericardium, dolaşım sistemi, alt ve üst extremite damarları, solunum sistemi, cavum oris, pharynx, oesophagus, mide, barsaklar ve karaciğer. Endokrin sistem, üriner sistem, kadın ve erkek genital organları, MSS ve OSS.
 
YDİY1003 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ( 1 0 1 )
Sosyal varlık olarak insan, iletişim, iletişim düzeyleri, sözlü ve sözsüz iletişim, kendini tanıma, işitmek ve dinlemek, iletişim ve algılama, sürtüşme ve çatışmalar, iletişim ve toplum, sağlık personelinin kişilerarası ilişkilerdeki becerilerinin önemi.
 
 
YTIP1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ ( 2 0 2 )
Tıp terminolojisinin tanımı ve önemi,latince okunuş ve dilbilgisi kuralları, tıp bölümlerinin genel tanımı, medikal vokabulerin oluşumunda komponentlerin anlam ve kullanımları, kök, önek ve sonekler, dış ve iç anatomi, vücut sıvı ve maddeleri, renkler ve sıvılar, vücut yapısı ile ilgili terimler, sistemlere göre yaygın olarak kullanılan terimler, laboratuvarlarda kullanılan terimler, tıpta en çok kullanılan kısaltmalar.

 
YTIP2015 PATOLOJİ ( 2 0 2 )
Patolojinin tanımı, genel bilgiler. Patoloji laboratuvarına gelen materyalin tanımı ve tesbit işlemi. Blokların hazırlanışı; fiksasyon, dekalsifikasyon, sudan kurtarma, şeffaflandırma, parafine yatırma. Frozen (dondurma) yöntemi, rutin boyama yöntemleri, özel boyama (histokimya) yöntemleri. İmmün histokimyasal boya yöntemleri ve patolajide kullanılan PCR, elektron mikroskopi gibi yöntemler hakkında temel bilgiler. Hücre zedelenmesi ve ölümü. Nekroz morfolojisi ve çeşitleri. Vücut sıvıları ve kan akımı bozuklukları, Ödem ve çeşitleri. İyileşme. Hücre gelişme bozuklukları. Tümör tanımı ve tümörlerin genel özellikleri, sınıflandırılması. İntraselüler madde birikimleri. İmmünolojinin tanımı ve immmünolojik kavramlar. Hipersensitivite reaksiyonları. Otoimmün hastalıkları ve immün yetersizliği sendromları.
 
YTIP1023 FARMAKOLOJİ ( 2 0 2 )
Genel farmakoloji, farmasötik şekiller, Otonom sinir sistemi farmakolojisi, Kardiyovasküler sistem farmakolojisi, Santral sinir sistemi farmakolojisi, Antibiyotikler.
 
YDİY1002 BESLENME İLKELERİ ( 2 0 2 )
Beslenme, Diyet, Sağlık; beslenme, besin öğeleri, yeterli ve dengeli beslenme. Organik besin öğeleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler. İnorganik besin öğeleri; mineraller, su ve içecekler. Besin grupları, saklanması, katkı öğeleri. Özel durumlarda beslenme; bebeklikte, çocuklukta, erginlikte, yaşlılıkta, gebelik ve emziklilik döneminde beslenme, sporcularda beslenme, Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları, Şişmanlarda ve zayıflarda beslenme, İstemik kalp hastalarında, hipertansiyonda, diyabette beslenme, Sindirim sistemi hastalıklarında, Gut’ta beslenme, Nefroloji hastalarında beslenme (Diyaliz hastalarında beslenme), Kanserde beslenme ve klinik nütrisyon yöntemleri, toplumda beslenme sorunları çözüm yolları ve öneriler (Beslenme eğitimi ve önlemler).
 
YPSİ1004 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II: ( 2 0 2 )
1- Davranış Bilimlerinin Tarihi Gelişimi Ve Kullanıldığı Bazı Alanlar:
a)      Davranış bilimlerinin gelişimi
b)      Davranış bilimlerinin yararlandığı alanlar
2- Davranış Bilimlerinde Metod
a)      Davranış bilimlerinin kullandığı metodoloji
b)      Davranış bilimlerinde araştırma yöntem ve teknikleri
3- Davranış Düzlemi Statü ve Rol Davranışları
a)      Sosyal statü
b)      Rol davranışları
4- Sosyal Kurumların İnsan Davranışlarındaki Yeri Ve Önemi
a)      Başlıca aile tipleri
b)      Genel olarak dinin tanımı ve davranışla ilişkisi
5- Kişilik ve Davranış
a)      Kişiliğin tanımı
b)      Kişiliği belirleyen faktörler
6- Savunma Mekanizmaları Ve Normal Dışı Davranışlar
a)      Savunma mekanizmaları
b)      Nevrotik davranışlar
c)      Psikozlar
d)      Psikosomatik rahatsızlıklar
7- Kişilik Teorileri Ve Tipleri
a)      Kişilik teorileri
b)      Kişilik tipleri
8- Bilinç Altı Kişilik Özelliklerinin Davranışsal Yönleri Ve Kişiliğin Değerlendirilmesi
a)      Kompleksler
b)      Bilinç altının diğer davranışsal yansımaları
c)      Kişiliğin değerlendirilmesi
9- Kişiler Arası İletişim Ve Etkili İletişim
a)      İletişim Sürecinin Temel Şekillleri
Sözlü iletişim (İletişim ve dil)
Sözsüz iletişim (İletişim ve vücut dili)
10- İnsan Davranışlarının Motivasyonu
a)      Motivasyonun tanımı ve anlamı
b)      Motivasyonun benzer kavramlarla ilişkileri
Motivasyon ve amaçlar
Motivasyon ve verimlilik-etkinlik
Motivasyon ve iş tatmini
Motivasyon ve moral
Motivasyon ve iş başarısı
 
YDİY1004 İÇ HASTALIKLARI BİLGİSİ ( 2 0 2 )
İç hastalıklarına giriş. Dispne, KOAH ve astımlı hastaya yaklaşım. Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı. Anemili hastaya yaklaşım, kan ve kan ürünleri transfüzyonu. Beslenme ve diyet modelleri. Diyabetik hastaya yaklaşım, Ateşli hastaya yaklaşım, Diyabet dışı endokrin hastalıklar. Kanamaya eğilim ve antikoagülasyon. Gastrointestinal kanamalar ve peptik ülser. Kanser tanımı ve türleri. Akut viral hepatitler, kronik karaciğer hastalığı. Romatolojik hastalıklara genel bakış.
 
YDİY1006 CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ ( 2 0 2 )
Cerrahiye giriş, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon. Cerrahi hastasında beslenme ve strese olan yanıt. Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi. Yara iyileşmesi. Cerrahide kanama ve transfüzyon tedavisi. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hasta bakımı. Postoperatif komplikasyonlar. Şok, şoklu hastanın izlenimi. Organ transplantasyonu. Üriner sistem hastalıkları. Arter, ven, lenf sistemi hastalıkları. Toraks, plevra, mediastinum ve akciğer hastalıkları. Kalp hastalıkları cerrahisi. Özefagus, mide, duodenum hastalıkları cerrahisi. Karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, dalak hastalıkları cerrahisi.
 
YDİY1008 ELEKTRİK- ELEKTRONİK ( 2 0 2 )
Maddenin yapısı, Enerji; tanımı, çeşitleri, Elektrik enerjisi, Elektrik yükü, Akım, Doğru akım, Alternatif akım; Saykıl, periyot, frekans. Gerilim, Direnç, Ohm Kanunu tanımı ve uygulaması. Dirençlerin seri bağlanması ve Kirşof’un gerilimler kanunu, Dirençlerin parelel bağlanması ve Kirşof’un akımlar kanunu. Elektrik akımının etkileri, Elektrik enerjisinin üstünlükleri ve kullanma yerleri.
 
 
YTIP1016 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ( 2 0 2 )
Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler Enfeksiyon hastalıklarının nedenleri Mikroorganizmalar ve virulans faktörleri
Konak savunma mekanizmaları Aşılar ve serum ile bağışıklama ve tedavi Bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri Üst solunum yolu enfeksiyonları Pnömoniler Akut ishaller
Üriner sistem enfeksiyonları A gurubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonları
Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu Viral hepatitler Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ve korunma Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun enfeksiyöz komplikasyonları Kan ile bulaşan enfeksiyonlar ve sağlık personeli Hastane enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarından korunma Sağlık personeli ve el yıkama Hemodiyaliz hastalarında sık görülen enfeksiyonlar
 
YTIP2003 İLK YARDIM ( 2 0 2 )
İlk yardımınönemi, Türkiyede alt yapı.İnsan vücut anatomisi, travmatoloji ve travmatik yaralanmalarda genel bilgiler. Kırık ve çıkıklarda, omurga yaralanmalarında ilk yardım.El yaralanmalarının önemi, batın yaralanmaları ve ilk yardım. Göğüs ve kafa yaralanmalarında ilk yardım. Böcek, yılan sokmaları ve ilk yardım. Zehirlenmeler ve güneş çarpmalarında ilk yardım. Resüsitasyon ve canlandırma.
 
YDİY2017 NEFROLOJİ ( 3 0 3 )
Böbrek anatomisi ve fizyolojisi, Nefrolojide semptomlar, Nefrolojik sendrom, Nefritik sendrom, Kronik böbrek yetmezliği, Asit-baz ve iyon metabolizması bozuklukları, Akut böbrek yetmezliği, İnterstisyal nefrit, Hipertansiyon, Sistemik hastalıklarda böbrek tutuluşu, Diyaliz endikasyonları, Renal replasman tedavileri, Viral hepatitler ve aşılanma.
 
YDİY2005 DİYALİZ HASTALARI RUH SAĞLIĞI VE SORUNLARI ( 2 0 2 )
Psikiyatride temel ilke ve kavramlar. Davranış, tutum ve kişilik gelişimi, anksiyete, stres ve benliğin savunma düzenekleri. Ruhsal durum muayenesi ve organik ruhsal bozukluklar. Anksiyete bozuklukları ve somatoform bozuklukları. Duygudurum bozuklukları ve uyku bozuklukları. Şizofren bozuklukları, yeme ve madde kullanımı bozuklukları. Kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları. Uygulama.
 
YDİY 2019 DİYALİZ ( 3 0 3 )
Böbrek anatomisi ve fizyolojisi. Nefrolojide semptomlar; oligüri, poliüri, nüktüri, dizüri, ödem ve bulgular(hipertansiyon, hematüri, proteinüri, pyüri). Nefrolojide sendromlar; nefrotik sendrom, akut nefrotik sendrom, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, asemptomatik idrar anomalisi. Hipertansiyon, asit-baz ve iyon metabolizma bozuklukları. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyopatogenez. Kronik böbrek yetmezliğinde klinik; hipertansiyon, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, hemopoetik sistem, renal osteodistrofi, miyopati, gastrointestinal sistem, immun sistem. Kronik böbrek yetmezliğinde konservatif tedavi; KBY’de progresyonun önlenmesi, hipertansiyon ile mücadele, diyet, tuz, K, Ca, P, Al, C vit. İlaçlar, fosfat bağlayıcılar, D vit. vs. Diyaliz endikasyonları. Renal replasman tedavilerine genel bakış ve karşılaştırılması. Periton diyalizi fizyolojisi. Periton diyalizi gereçleri; diyalizat, transfer set, konnektör, katater, kateter yerleştirme sorunları. Akut periton diyalizi ve kronik periton diyalizi şekilleri (CAPD-CCPD-NIPD). Hemodiyalizde genel prensipler; difüzyon, ultrafiltrasyon. Hemodiyaliz aygıtı; diyalizer, su sistemi, diyaliz solüsyonu, diyaliz makinası. Periton diyalizi yeterliliği; solut-su klirensi. Peritonitler ve peritonit dışı komplikasyonlar. Kronik periton diyalizinde hasta izlenimi. Akut hemodiyaliz. Vasküler giriş yolu; geçici-kalıcı kateter, fistül, greft. Kronik hemodiyaliz hastasında tedavinin yeterliliği ve uygun hemodiyaliz reçetesinin yazılması. Hemodiyaliz hastasında diyet; protein alımı, tuz, fosfor, potasyum vs. Kronik hemodiyaliz hastasında laboratuvar bulguları. Hemodiyalizde antikuagulasyon. Diyaliz hastasında hipertansiyon ve tedavisi. Diyaliz hastasında anemi, renalosteodistrofi ve tedavi. Hemodiyaliz sırasında görülen komplikasyonlar. Diyaliz hastasında enfeksiyonlar, diabetis mellutus, gebelik.
 
YDİY2009 NEFROLOJİ UYGULAMALARI ( 0 10 5 )
Derslerde verilen bilgilerin dahiliye ve hemodiyaliz servislerinde uygulamalı olarak işlenmesi.
 
YTLB1004 HASTANE İDARESİ ( 2 0 2 )
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık-sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri.Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramlar, hastane fonksiyonları ve temel kavramlar. Hastane Fonksiyonları ve Örgütlenmesi: Başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri.
Tıbbi Fonksiyonlar: Klinik hizmetle, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis Üniteleri: Laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri. Hastane enfeksiyonları kontrolu, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar,uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurları kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YDİY2006 DİYALİZ UYGULAMALARI II ( 6 5 9 )
Derslerde verilen bilgilerin dahiliye ve hemodiyaliz servislerinde uygulamalı olarak işlenmesi.
 
YMAT1024 MATEMATİK: ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  ( 2 0 2 )

Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu