Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Anestezi

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluProgramın Amacı:
Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.
 
 
Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:
Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Anestezi Teknikeri unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın bir kısmı kendi üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.
 
İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.
 
Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :
Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.
 
                                     ANESTEZİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
 
YANS1001 ANESTEZİYOLOJİ I (3 0 3)
Kalp, kan dolaşımı, kalbin izlenmesi, periferik dolaşım sisteminin izlenmesi, solunum sistemi, anesteziyoloji, genel anestezi, inhalasyon anestezi, inhalasyon anestezik ajanları, intiavenöz anestezi. Sinir kas bloğu, kas gevşetici ilaçlar, preoperatif hasta değerlendirme, premedikasyon, endotrakeal entübasyon.
 
YTIP1009 TEMEL MİKROBİYOLOJİ (2 0 2 )
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri.Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri.Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri.Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon.
Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü.
 
YTIP1011 ANATOMİ (2 0 2 )
Anatomiye giriş, kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler. Thorax duvarı anatomisi, mediastium, kalp ve pericardium, dolaşım sistemi, alt ve üst extremite damarları, solunum sistemi, cavum oris, pharynx, oesophagus, mide, barsaklar ve karaciğer. Endokrin sistem, üriner sistem, kadın ve erkek genital organları, MSS ve OSS.
 
YANS1003 ANESTEZİ CİHAZ BAKIM ONARIM (2 2 3)
Anesteziye giriş ve tarihsel gelişim, anestezi devreleri, anestezi cihazı, anestezi sistemleri, laringoskopi ve laringoskoplar, anestezide kullanılan maske, airway, ambu, malzemeler, endotrakeal tüpler ve entübasyon, intravenöz uygulama teknikleri, spinal anestezi gereçleri, epidural anestezi gereçleri, kan basıncı ölçümü ve tansiyon aletleri.
 
YTIP1023 FARMAKOLOJİ (2 0 2 )
Genel Farmakoloji: Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların veriliş yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları. İlaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşimleri, sempatik sistem, parasempatik sistem.
Santral Sinir Sistemi İlaçları: Genel anestezikler; inhalasyon genel anestezikleri, katı genel anestezikler. Lokal anestezikler, narkotik aneljezikler, hipnotikler, nöroleptikler, anksiyolitikler, çizgili kas gevşeticiler, nöromüsküler bloke ediciler, SSS uyarıcıları.
 
YTIP1015 FİZYOLOJİ (2 0 2 )
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi,solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
 
YANS1002 ANESTEZİYOLOJİ II ( 3 0 3 )
Oploid analjezikler, preoperatif değerlendirme+premedikasyon. Oksijen ve karbondioksit, kardiok arrets ve kardio-pulmoner canlandırma. Anestezi ve solunum sistemi, anestezi ve dolaşım sistemi. Kan ve ürünleri, kan kaybının azaltılması ve replasmanı. Termoregülasyon ve anestezi altında ısı değişiklikleri. Anestezi sırası ve sonrasında gelişen sorun ve komplikasyonlar.
 
YANS1004 ANESTEZİ TEKNİK ÖZEL BAKIM VE TEDAVİ ( 3 0 3 )
Genel anestezi devreleri, sinir-kas kavşağı monitörizasyonu, aspiratörler, koterler, yangın ve patlamalar, oksijen tedavisi, hiposi ve CO2, anestezi derinliği, hemodinamik monitorizasyon, kontrollü hipotansiyon, hipotermi ve anestezi, hipotermi ve maling hipertermi, anestezide kullanılan ventilatörler, solunum tedavisi.
 
YTLB1004 HASTANE İDARESİ (2 0 2 )
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık-sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri.Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramlar, hastane fonksiyonları ve temel kavramlar.Hastane Fonksiyonları ve Örgütlenmesi: Başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri.
Tıbbi Fonksiyonlar: Klinik hizmetle, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri.Teşhis Üniteleri: Laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri.Hastane enfeksiyonları kontrolu, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurları kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
YTIP1016 ENFEKSİYON HASTALIKLARI (2 0 2 )
Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler Enfeksiyon hastalıklarının nedenleri Mikroorganizmalar ve virulans faktörleri
Konak savunma mekanizmaları Aşılar ve serum ile bağışıklama ve tedavi Bulaşıcı hastalıklar la savaş yöntemleri Üst solunum yolu enfeksiyonları Pnömoniler Akut ishaller Üriner sistem enfeksiyonları A gurubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonları Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu Viral hepatitler Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ve korunma Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun enfeksiyöz komplikasyonları Kan ile bulaşan enfeksiyonlar ve sağlık personeli Hastane enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarından korunma Sağlık personeli ve el yıkama.
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2 0 2 )
Davranış Bilimleri nedir? (Tanımı, çeşitleri): Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji. Antropolojinin tanımı. Psikolojinin tanımı. Psikolojinin alt dalları; Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi,Klinik Psikolojisi (psikolog, psikiyatrist farkı), Kişilik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi tanımları. Gelişim Psikolojisi; a) S.Freud'un psiko-seksüel gelişim kuramı, b) E.Erikson'un psiko-sosyal kuramı, c) J.Piaget'in bilişsel gelişim kuramı.Kişilik tanımı, a) Kişiliğin gelişmesi; Biyolojik etkenler, çevresel etkenler, b) Kişilik kuramları; C.Rogers-Humanistik Kuramı, A.Maslow-Gereksinimler Hiyerarşisi. Öğrenme, tanımı ve çeşitleri. a) Davranışcı öğrenme kuramları; klasik koşullanma yoluyla öğrenme, Edimsel (operant) koşullanma yoluyla öğrenme. B) Bilişsel öğrenme; yer öğrenme, kavrayışla öğrenme, taklit ve örnek alma yoluyla öğrenme.
Ruh sağlığı davranış bozuklukları. a) Normal-anormal davranış ayrımı, b) Nevroz tanımı, çeşitleri; depresyon, fobi, obsesif-kompülsif davranış. C) Psikoz tanımı, çeşitleri; paranoid psikoz, PMD. d) Uyum zorlukları sonucu oluşan davranış bozuklukları; sosyopati, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel davranış bozuklukları. Algı tanımı, algıyı etkileyen etkenler.
Sosyolojinin tanımı, a) Toplum ve çeşitleri; birincil gruplar, ikincil gruplar (Cooley, Tonneis, Durkheim karşılaştırması). b) Toplumsal yapı, c) Toplumsal ilişki, d) Toplumsal değişme, e) Toplumsal kurum çeşitleri; aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset, kültür. f) Toplumsal statü, toplumsal rol, g) Toplumsallaşmanın tanımı, araçları; aile, okul, toplunsal çevre, kitle iletişim araçları, işbirliği ve katılım, h)Çeşitleri; başarılı toplumsallaşma, başarısız toplumsallaşma, yeniden toplumsallaşma.
 
YKİM1005 TEMEL KİMYA ( 3 0 3 )
Kimya ve madde, semboller, formüller, kimyasal hesaplamalar, gazlar, katılar, sıvılar,
kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler ve sulu çözeltilerin dengesi, elektrokimya, periyodik sistem, atomun yapısı, kimyasal bağlar, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, elementler.
 
YANS2001 ANESTEZİYOLOJİ III ( 5 10 10)
Respiratuar fizyoloji ve anestezi, respiratuar hastalıklı hastalar için anestezi, torasik cerrahi için anestezi, kardiyovasküler fizyoloji ve anestezi, kardiyovasküler hastalıklı hastalar için anestezi, kardiyovasküler cerrahi için anestezi, nöro fizyoloji ve anestezi, nöroşirürji için anestezi. Sıvı elektrolit ve transfüzyon, asit baz dengesi, renal fizyoloji ve anestezi, genito üriner cerrahi için anestezi, hepatik fizyoloji ve anestezi, karaciğer hastalığı olan hastalar için anestezi, endokrin hastalığı olan hastalar için anestezi, nöro-müsküler hastalığı olan hastalar için anestezi. İnhalasyon anestezikleri, non-valatil anestezik ajanlar, kas gevşeticiler ve kolinesteraz inhibitörleri, adrenerjik agonist ve antagonistler, lokal anestezikler, spinal epidural, kaudol anestezi, travmalı hasta için anestezi, ocstetrik anestezi, pediatrik anestezi, geriatrik anestezi, anestezi komplikasyonları.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Sİ KULLANIMI (2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
 
YANS2002 ANESTEZİYOLOJİ IV ( 4 16 12)
Per-operatif sıvı verilmesi, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, endokrin hastalıkları ve anestezi, anestezi sırası ve sonrasında gelişen komplikasyonlar, geriatrik anestezi, out-patient anestezi, bazı özel girişimlerde anestezi.
 
YMAT1024 MATEMATİK ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )

Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu