Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Ameliyathane Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                                      

Programın amacı ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını  sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistans sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.
Eğitimin esası öğrencilerin ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyabilecek, yardımcı personel olarak kullanabilecek ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknoloji sahibi malzemeleri ameliyata hazırlayarak kullanımına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır.  
Ameliyathane Hizmetleri Programına Sağlık Meslek Lisesi mezunları Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler.
Ayrıca boş kalan kontenjanlara düz liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYM puanları ile başvurabilmektedir.

 

       AMELİYATHANE HİZMETLERİ  PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ  

 
YAHT1005 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ (4 0 4)
Ameliyathane Teknolojisi: Temiz hava teknolojisi, Ameliyathanede aydınlatma, Gaz sistemi teknolojisi, İdeal bir ameliyathane nasıl olmalı?, Ameliyat makası teknolojisi, Koterler, Vakum ve aspiratörler, Monitörler ve diğer makinalar, Ameliyat ensturumanlarının özellikleri, Ameliyat ensturumanlarının bakım ve temizliği, Temel bir setin özellikleri, Özel setler, Sütürler, Drenler, Ortez ve protezler.
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2 0 2)
Davranış bilimleri kavramı, sistem kavramı ve canlı sistemleri,davranışın nörobiyolojik kökenleri, bilinç kavramı, duyum ve algı, duygular ve heyecanlar, öğrenme bellek kavramları, bellek, davranışın ruhsal kökenleri, kişilik, cinsellik, insan ve çevre, normal-anormal, psikoz-nevroz ayrımları, toplumbilim, toplum ve öğeleri, kültür, aile, dil ve iletişim, bilim ve bilimsel araştırma kavramları.
 
YTIP1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 2)
Tıp terminolojisinin tanımı ve önemi,latince okunuş ve dilbilgisi kuralları, tıp bölümlerinin genel tanımı, medikal vokabulerin oluşumunda komponentlerin anlam ve kullanımları, kök, önek ve sonekler, dış ve iç anatomi, vücut sıvı ve maddeleri, renkler ve sauılar, vücut yapısı ile ilgili terimler, sistemlere göre yaygın olarak kullanılan terimler, laboratuvarlarda kullanılan terimler, tıpta en çok kullanılan kısaltmalar.
 
YTIP1009 TEMEL MİKROBİYOLOJİ (2 0 2)
Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe. Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve hücresel özellikleri. Mycoplasma, Riketsiya ve Kalmidya’lar. Virüslerin yapısı ve genel özellikleri. Mantarlar ve özellikleri. Bakterilerin üreme ve besin ihtiyacı. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi, tanım ve yöntemleri. Mikroorganizmaların üretilme ortamları. Mikroorganizmaların üreme şekilleri. Mikroorganizmaların üreme hızları ve dönemleri. Mikroorganizmaların invitro üreme görünümleri. Mikroorganizmaların metabolizma ve enzimleri. Mikroplar arası ilişkiler. Özel çevrelerin mikrobiyolojisi (toprak, hava ve su). Vücudun çeşitli bölgelerinin florası. Mikroorganizmaların hastalık oluşturabilmesi ile ilgili faktörler. Antimikrobik kemoterapötik maddeler. Bakteri genetiği. Bakteriyofajlar. Mikroorganizmalara karşı organizmanın direnci ve bağışıklık. Antijenler (Özellikleri ve çeşitleri). Antikorlar (özellikleri ve çeşitleri), Antijen antikor ilişkileri ve serolojik tepkimeler.
 
YTIP1033 ANATOMİ I (2 1 2)
Anatomiye giriş ve genel bilgiler, Thoraks duvarı anatomisi ve diaphragma, Burun ve laryax, Trachea, akciğerler ve pleura, kalp, pericardium ve dolaşım sistemi, Cavum oris, pharynx, Oesopehagus, mide ve ince barsaklar, Kalın barsaklar, karaciğer, pankreas ve dalak, Böbrekler ve üreterler, Mesane ve ürethra, Kadın ve erkek genital organları, Merkezi sinir sistemi, Medulla sipinalis morfolojisi, beyin sakı, Cerebellum ve eranial sinirler, Otonom sinir sistemi, Diencephalon, telencephalon, Kulak, işitme ve denge yolları, Endokrin sistemi, Göz görme yolları.
 
 
YTIP 1015 FİZYOLOJİ (2 0 2)
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Dolaşım fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Boşaltım fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Endokrin fizyolojisi, MSS fizyolojisi.
 
YTIP2003 İLK YARDIM (2 0 2)
İlk yardımcının görev ve sorumlulukları, İlk yardım malzemeleri, İlk yardımın temel ilkeleri, Yetişkinde temel yaşam desteği, Çocukta temel yaşam desteği, Çocukları ev ve okulda kazalardan korumak için yapılması gerekenler, Boğulma, Yanık ve yangın, Kazalar ve yaralının kurtarılması, Kanama ve şok, Kırık ve çıkıklar, Bayılma ve koma, Epilepsi ve konversiyon, Soğuk ve sıcağa maruz kalma, Vücut boşluklarına yabancı cisim kaçması, Hayvan ısırmaları, Zehirlenmeler, Kalp krizi, Sağlıklı yaşam.
 
YAHT1002 CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ I (2 0 2)
Kalp cerrahisi, Göğüs cerrahisi, Beyin cerrahisi, Çocuk cerrahisi, Genel cerrahi, Üroloji, Göz hastalıkları, KBB cerrahisi, Plastik cerrahi, Ortopedi, Kadın hastalıkları ve doğum, İlk ve acil yardım.
 
YDİY1010 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM (2 0 2)
Sosyal varlık olarak insan, iletişim, iletişim düzeyleri, sözlü ve sözsüz iletişim, kendini tanıma, işitmek ve dinlemek, iletişim ve algılama, sürtüşme ve çatışmalar, iletişim ve toplum, sağlık personelinin kişiler arası ilişkilerdeki becerilerinin önemi.
 
YTIP1002 STERİLİZASYON (2 0 2)
Asepsi-antisepsi, sterilizasyon ünitesinin özellikleri, Dezenfeksiyon, Sterilizatörler, Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri, Sterilizasyonda güvenlik testleri, ve dökümantasyon, Setlerin kodlanması ve dökümantasyonu, Cerrahi (metal) malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu, Plastik malzemenin sterilizasyonu, steril malzemenin depolanması ve korunması. 
 
YTIP1016 ENFEKSİYON HASTALIKLARI  (2 0 2)
Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisiEnfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensiplerEnfeksiyon hastalıklarının nedenleri Mikroorganizmalar ve virulans faktörleri Konak savunma mekanizmaları Aşılar ve serum ile bağışıklama ve tedavi Bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri Üst solunum yolu enfeksiyonları Pnömoniler Akut ishaller Üriner sistem enfeksiyonları. A gurubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonları Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu Viral hepatitler Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ve korunma Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun enfeksiyöz komplikasyonları Kan ile bulaşan enfeksiyonlar ve sağlık personeli Hastane enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarından korunma Sağlık personeli ve el yıkama . 
 
ENF1011 ENF TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2)
Kullanımı: Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW. 
 
YAHT1004 AMELİYATHANE UYGULAMALARI I  (2 8 6)
Hastanın monitorizasyonu, Hastanın ameliyata hazırlanması, Ameliyat öncesi ameliyathanede hazırlık, Ameliyat ekibinin ameliyata hazırlanması, Emstrumantasyon, Hastaya pozisyon verme, Hastanın cilt temizliği ve boyanması, Ameliyatta sıvı balansı ve dökümantasyonu, Ameliyatta alet, iğne ve dikiş, tekstil malzeme vb. sayımı ve dökümantasyonu, Ameliyat bitiminde hastanın temizliği ve yara kapatılması, Ameliyat bitiminde ameliyathanenin temizlik ve dezenfeksiyonu.
 
YAHT2005 ANESTEZİYE GİRİŞ (2 0 2)
Kalp, Kan dolaşımı, Kalbin izlenmesi, Periferik dolaşım sisteminin izlenmesi, solunum sistemi, anesteziyoloji, genel anestezi, inhalasyon anestezi, inhalasyon anestezik, ajanları, intiavenöz anestezi, Sinir kas bloğu, kas gevşetici ilaçlar, preoperatif hasta değerlendirme, premedikasyon, endotrakeal entübasyon.
 
YTLB2004HASTANE İDARESİ (2 0 2)
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık, sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri. Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramalr, hastane fonksiyonları ve temel kavranlar. Hastane fonksiyonları ve örgütlenmesi; başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri. Tıbbi fonksiyonlar; Klinik hizmetleri, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis üniteleri; laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri. Hastane enfeksiyonları kontrolü, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurluğu kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
YMAT1024 MATEMATİK: (2 0 2)
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri. 
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma. 
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.