Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Ağız Ve Diş Sağlığı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   
Programın Amacı:
Ağız ve Diş Sağlığı Programının amacı; diş hekimlerine yardımcı olabilecek ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.
Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
İş Bulma İmkânları:
Programdan mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvanı verilir.
Mezunlarımızın Kazanımları:
  • Alanıyla ilgili alet ve ekipmanı tanıma, bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme ve bu alışkanlığı kazanma becerisi
  • Hijyen kurallarını uygulama bilgi ve tecrübesi
  • Etik ilkeleri ve meslekle ilgili değerleri benimseme ve uygulama özverisi
  • Ekip çalışmasına uyum
  • Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanım
 
 
 
 
 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAM
DERS İÇERİKLERİ
 
YADS 1001 DİŞ MORFOLOJİSİ ( 2 0 2 )
Termonoloji ve tanımlar* orta kesici’nin morfolojisi* maxiller kanin’in morfolojisi* maxiller1. küçük azı’nın orfolojisi*mandibuler 1. küçük azı’nın morfolojisi*mandibuler 1. büyük azı’nın morfolojisi*maxiller 2. küçük azı’nı morfolojisi*maxiller 2. büyük azı’nın morfolojisi*manibuler orta kesisi,yan kesici ve kanin’in morfolojisi *maxiller yan kesici’nin morfolojisi*Diş dokuları.
 
YADS 1003 ANATOMİ (1 0 1)
*Hareket sistemi-kemikler*Hareket sistemi-eklemler* Hareket sistemi-kaslar*Dolaşım sistemi* Sindirim sistemi* Solunum sistemi* Üriner sistem* Genital sistem*Sinir sistemi*-Duyu organları-göz*kulak,deri
 
YADS 1005 FİZYOLOJİ (1 0 1)
*Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi*Vücut sıvı sistemleri, hücre zarından geçiş*Vücut kan fizyolojisi (şekilli elemanlar)*Kan fizyolojisi (kan grupları, immün sistem)*Dolaşım fizyolojisi* Solunum fizyolojisi *Boşaltım fizyolojisi*Sindirim fizyolojisi*Endokrin fizyolojisi*Özel duyular.
 
YADS 1007 MİKROBİYOLOJİ (1 0 1)
*mikrobiyolojiye giriş, bakteri, mantar, protozoon ve virüslerin morfolojik yapıları bakteri metabolizması ve genetiği. *mikroskoplar ve klinik mikroskopi, mikrobiyoloji laboratuvarının genel özellikleri ve kullanılan materyaller *mikroorganizmaların üretilmesi ve aerop ve anaerop kültür yöntemleri. *Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi. *Antibiyotiklerin etki mekanizması ve antibiyogram*İmmün system; görevli olan organ ve hücreler *Antijen tanıyan hücreler; Ig, infeksiyon etkenine immune cevap. *In vivo and in vitro antijen-antikor reaksiyonları ve serological tests.*Nosocomial infeksiyonlar, normal flora* Gram positif koklar ve basiller*Gram negatif koklar ve basiller *Tıbbi önemi olan mantarlar*Protozoonlar, helmintler *virusler
 
YADS 1009 FARMAKOLOJİ (1 0 1)
Genel Farmakoloji * İlaçların emilimi ve uygulama yolları* İlaçların dağılımı, metabolizması ve atılımı*İlaç etkisi,ilaç etkileşmeleri*Otonom sistemi etkileyen ilaçlar* Santral Sinir Sistemi’ni etkileyen ilaçlar* Kardiyo-vasküler sistemi etkileyen ilaçlar * Diğer sistemleri etkileyen ilaçlar I* Diğer sistemleri etkileyen ilaçlar II *Anestezik ilaçlar *Antimikrobiyal ilaçlar *İlaçların istenmeyen etkileri*İlaç suistimali ve madde bağımlılığı*Akut zehirlenme tedavisi
 
YADS 1011 PATOLOJİ (1 0 1)
*Inflamasyon*Yara iyileşmesi*Hemodinamik bozukluklar, tromboz*Hücresel hasar ve adaptasyon mekanizmaları*Enfeksiyon hastalıklarının genel prensipleri ve oral enfeksiyonlar*Neoplazi*Oral kavitenin inflamatuar hastalıkları ve oral kaviteyi etkileyen sistemik hastalıklar* Orofacial gelişim ve gelişimsel anomaliler*Oral mukoza ve yumuşak doku hastalıkları*.Odontojenik tümörler*Çene hastalıkları*Tükrük bezi hastalıkları
 
YADS 1013 İLK YARDIM (1 2 2 )
*İlk yardımın önemi ve kuralları*İlk yardımın temel prensipleri *Kardio-pulmoner resüssitasyon*Kurtarma ve taşıma yöntemleri*Solunum durmalarında ilk yardım*Sivil savunma ve nükleer harpler*Eksremite kırıklarında ve kanamalarda ilk yardım.*fiokun tanımı ve bulguları *Anaflaktik şok: Anaflaktik şokun bulguları, ana flaktik şokun ayırıcı tanısı, anaflaktik şokta tedavi (Farmakoloji ve ticari isimleri, veriliş yöntemi ve dozları)*Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal zehirlenmeler
gibi ilk yardım gereken diğer durumlar.
 
YADS 1015 ALET BAKIMI, KORUNMASI VE STERLİZASYON YÖNTEMLERİ (1 2 2 )
*Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi ve Antisepsi *Bulaşıcı Patojenik Mikroorganizmalar*Aletlerin Temizlenmesi *Dezenfektanlar*Dezenfeksiyon Teknikleri* Antiseptikler*Sterilizasyon Teknikleri* Hekimin Ameliyata Hazırlanması
 
YADS 1017 DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ  (2 0 2)
Ergonominin tanımı, diş hekimliğinde ergonomik, diş hekimliğinin amacı ve sorumlulukları, muayenehanede kullanılan araçlar, dört elli diş hekimliği, çalışma düzeni, ergonomik prensipler, muayenehane açarken yapılması gereken işlemler, meslek hastalıkları, muayenehane planlaması, hekim-laboratuvar ilişkisi. İlköğretim okulunda ve AÇS/AP ( Ana Çocuk sağlığı /Aile Planlaması merkezi) larda topluma yönelik program uygulaması; dmf/DMF tespiti, topical florür gargarası hazırlama, ağız hijyeni eğitimi(öğrenci, öğretmen, veli), ART uygulaması, anne adayı yada annelerin eğitimi. 
 
YADS 1019 MESLEK ETİĞİ  (1 0 1)
*Deontolojinin tanımı ve içeriği*Diş hekimliği tarihi*Sağlık personelinin kendine karşı görevleri*Hastanın özel yaşamına saygı*Yardımcı personel – hekim ilişkisi*Yardımcı personel – hasta ilişkisi*Sağlık personelinin meslektaşlarına karşı görevleri*Ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi
*Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimi*Meslek felsefesi profesyonellik
 
YADS 1021 DAVRANIŞ BİLİMLERİ  ( 2 0 2 )
Toplum, toplumsal yapı*Toplumsallaşma*Kültür*Kişilik*Toplumsal gruplar *Birey ve gelişimi*Birey ve gelişimi*Güdüler ve duygular *Duyum ve algı *Tepkisel koşullanma ve edimsel koşullanma ile öğrenme *Sosyal etki ve uyma*Bellek ve öğrenme stratejileri*İletişim ve propoganda*Savunma mekanizmaları ,tutumlar
 
YADS 1023 HALKLA İLİŞKİLER (2 0 2)
Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi.Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi: Dünyada halkla ilişkilerin gelişimi, Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişimi.Açık Sistem Yaklaşımı ve Sosyal Sorumluluk anlayışı içinde Halkla İlişkilerin Yeri: Açık sistem ve halkla ilişkiler, işletmelerde sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler.Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar: Tanıtma ve halkla ilişkiler, insan ilişkileri ve halkla ilişkiler, pazarlama ve halkla ilişkiler, propaganda ve halkla ilişkiler.Halkla İlişkiler ve Etkin İletişim Teknikleri: İletişim süreci, geribildirim süreci.Halkla İlişkilerde Amaçlar: İşletme açısından işlenen amaçlar, toplumsal açıdan işlenen amaçlar.Halkla İlişkilerde Temel İlkeler: İki yönlü ilişki kurmak, doğru bilgi vermek, inandırıcılık, sabırlı çalışma, yaygın sorumluluk, açıklık, yineleme ve süreklilik, firma imajı.Halkla İlişkiler Uzmanlarında Bulunması Gereken Özellikler.İşyerinde Halkla İlişkiler Açısından Bulunması Gereken Özellikler: Güven verici olma, temizlik, iç açıcılık, düzen.Çalışanlarda Bulunması Gereken Özellikler: Davranış, duruş, giyim ve bakım.Halkla İlişkiler Yönetimi: Araştırma, planlama, yürütme, denetim.Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları: Yazılı, sözlü, görsel-işitsel araçlar.
 
YADS 1002 ORTODONTİ (2 0 2)
Ortodonti tanımı*Ortodontide sterilizasyon*Ortodontide kullanılan aletler *Ölçü Maddeleri*Yapıştırma Simanları*Ölçü maddelerinin hazırlanması ve hekime sunulması*Yapıştırıcıların Hazırlanması*Ünit Dezenfeksiyonu *Fotoğraf Ekartasyonu*Fotoğraf Çekimi 1*Fotoğraf Çekimi 2*Hastae kartasyonu 1*Hasta ekartasyonu 2
 
YADS 1004 PERİODONTOLOJİ (2 0 2)
*Periodontal terminoloji*Sağlıklı periodonsiyumun klinik özellikleri *Hastalıklı periodonsiyumun klinik özellikleri*Oral hijyen eğitiminde kullanılan materyaller*Oral hijyen eğitimi ve polisaj *Periodontoloji kliniğinde kullanılan aletler*Periodontal cerrahi işlemlerde kullanılan aletler *Periodontal el aletlerinin sterilizasyonu, bakımı, temizlik ve korunması *Periodontal hasta kayıt formları *Periodontal tedavide hastanın hazırlığı, hastaya post-op yapılması gerekenler: (pat konması ve öneriler) *Patın kaldırılması,sutur alınması,protocol defterinin işlenmesi ve hasta kontrol
 
YADS 1006 AĞIZ HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ (2 0 2)
Oral ve maksillofasiyal cerrahi nedir?*Oral ve maksillofasiyal cerrahide kullanılan aletler *Cerrahinin prensipleri* Diş çekimi* Gömülü diş çekimi* Dentoalveoler cerrahi* Enfeksiyon *Ortognatik cerrahi.
 
YADS 1008 PEDODONTİ  (2 0 2)
Çocuk hastada davranış yönlendirmesi, muayene, çürük ve koruyucu uygulamalar, süt ve genç daimi dişlerde yapılan restorasyonlar.
Periodontal diagnoz, prognoz ve tedavi planlaması, periodontal aletler, periodontal tedavi yöntemleri, periodontal tedavide multidisipliner yaklaşım (Öğrenme Çıktıları) Periodontal tanı yöntemlerini kavrar, periodontal tedavide kullanılan aletlerin özelliklerini tanır, periodontal tedavi yöntemlerini ve prognozları hakkında bilgi sahibi olur, multidisipliner tedavi planlamasının prensiplerini kavrar.
 
YADS 1010 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ (2 0 2)
*Ünit kullanımı ve tanıtımı*Klinikte kullanılan araç-gereçlerin tanıtımı*Tam Protezler; terimleri, *Tam Protezler; hastasının hazırlanması, klinik malzeme kullanımı*Tam Protezler; , tesviye ve polisajı*Parsiyel Protezler; hastasının hazırlanması, *Parsiyel Protezler klinik malzeme kullanımı*Sabit Protezler; terimleri, hastasının hazırlanması, *Sabit Protezler klinik malzeme kullanımı
*Sabit Protezlerde kullanılan simantasyon prosedürleri *Sabit Protezlerde kullanılan geçici protezler*Protez laboratuvarında kullanılan cihazlar
 
YADS 1012 KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİ (2 0 2)
*Kavite preperasyon prensipleri *Çürük lezyonlarının sınıflanması*Kavite preperasyonlarının sınıflanması*El aletleri *Döner aletler *Restoratif materyaller (amalgam)*Restoratif materyaller (kompomer)*Restoratif materyaller (Cam ionomer) *Restoratif materyaller (Rezin modifiye cam iyonomer)*Restoratif materyaller (Akıcı kompozit)*Restoratif materyaller (Dentin bağlayıcı ajanlar
 
YADS 1014 ENDODONTİ (2 0 2)
* Endodonti nedir ve endodontinin ilgilendiği konular nelerdir?*Endodontide hasta eğitimi ve iletişimi*Dentin-pulpa tedavilerinde kullanılan materyaller ve bunların hazırlanması* Pulpa testlerinde kullanılan materyaller *Kök kanal tedavisinde anestezide kullanılan materyaller*Kök kanal tedavisi sırasında dişlerin izolasyonu ve izolasyonda kullanılan materyaller* Kök kante davisinde kullanılan materyaller
 
YADS 1016 AĞIZ RADYOLOJİSİ  (2 0 2)
Operasyon için alet hazırlanması, hastanın hazırlanması, kişisel hazırlık. Cerrahi girişimlerde insizyon, eksizyon, periodontal cerrahi, çekim, apikal rezeksiyon, diğer girişimler. Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı. Karanlık oda, otomatik banyo cihazı, banyo solusyonları. Röntgen filmleri, hatalı görüntüler.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2)
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YADS 1018 MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE HASTA KAYIT (2 0 2)
*Diş hekimliği fakültelerinde kullanılan otomasyon sistemleri*Hastaların fakülte bünyesinde hizmet veren bölümlere kabul kayıtlarının gerçekleştirilmesi *Hasta adına işlenmiş hastane hizmetlerinin, kullanılan ilaç veya tıbbi malzeme kayıtlarının ve hasta masraf bilgilerinin takibi *Merkezi hasta dosyaları arşiv sistemi*Hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi *Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu
 
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.
 
YADS 2001 KLİNİK UYGULAMA ( 0 30 15)
Hastanın koltuğa oturtulması ve hazırlanması, yapılacak operasyon için gerekli alet ve malzemelerin tedavi alanına getirilmesi. Dört elli dişhekimliği uygulaması. Kliniğin sonraki operasyon için hazırlanması. Dezenfeksiyon, sterilizasyon.
YADS 2002 KLİNİK UYGULAMA ( 0 30 15)
Hastanın koltuğa oturtulması ve hazırlanması, yapılacak operasyon için gerekli alet ve malzemelerin tedavi alanına getirilmesi. Dört elli dişhekimliği uygulaması. Kliniğin sonraki operasyon için hazırlanması. Dezenfeksiyon, sterilizasyon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulün de sorumluluk alacak Diş ‘’Hekimliği Klinik Yardımcı’’ elemanların yetiştirilmesidir.Çağımızda ilerleyen diş hekimliği mesleğinde bir diş hekiminin bir kliniği ideal bir şekilde tek başına idare etmesi zordur. Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır. Geçmişte bu yardımcılar herhangi bir eğitimden geçmeksizin çıraklık döneminden sonra mesleklerini sürdürmüşlerdir. Bir diş hekimliği kliniğinin uygun şekilde yürütülmesi için bilimsel açıdan donanımlı ve gerekli eğitim ve beceri düzeyine sahip personeli istihdam etmesi zorunludur. Gelişmiş ülkelerde de benzer bir uygulama gerçekleştirilmektedir. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı diş hekimliği fakültesi öğretim üyeleri tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedirler. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren bir dönemdir. Bu Programdan mezun olacak öğrencilerimiz Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak görev yapacaklardır.
 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAM
DERS İÇERİKLERİ
YADS1001 DİŞ MORFOLOJİSİ ( 2 0 2 )
Termonoloji ve tanımlar* orta kesici’nin morfolojisi* maxiller kanin’in morfolojisi* maxiller1. küçük azı’nın morfolojisi*mandibuler 1. küçük azı’nın morfolojisi*mandibuler 1. büyük azı’nın morfolojisi*maxiller 2. küçük azı’nı morfolojisi*maxiller 2. büyük azı’nın morfolojisi*manibuler orta kesisi,yan kesici ve kanin’in morfolojisi *maxiller yan kesici’nin morfolojisi*Diş dokuları. 
 
YADS1003 ANATOMİ (1 0 1)
*Hareket sistemi-kemikler*Hareket sistemi-eklemler* Hareket sistemi-kaslar*Dolaşım sistemi* Sindirim sistemi* Solunum sistemi* Üriner sistem* Genital sistem*Sinir sistemi*-Duyu organları-göz*kulak,deri. 
 
YADS1005 FİZYOLOJİ (1 0 1)
*Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi*Vücut sıvı sistemleri, hücre zarından geçiş*Vücut kan fizyolojisi (şekilli elemanlar)*Kan fizyolojisi (kan grupları, immün sistem)*Dolaşım fizyolojisi* Solunum fizyolojisi *Boşaltım fizyolojisi*Sindirim fizyolojisi*Endokrin fizyolojisi*Özel duyular. 
 
YADS1007 MİKROBİYOLOJİ (1 0 1)
*mikrobiyolojiye giriş, bakteri, mantar, protozoon ve virüslerin morfolojik yapıları bakteri metabolizması ve genetiği. *mikroskoplar ve klinik mikroskopi, mikrobiyoloji laboratuvarının genel özellikleri ve kullanılan materyaller *mikroorganizmaların üretilmesi ve aerop ve anaerop kültür yöntemleri. *Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi. *Antibiyotiklerin etki mekanizması ve antibiyogram*İmmün system; görevli olan organ ve hücreler *Antijen tanıyan hücreler; Ig, infeksiyon etkenine immune cevap. *In vivo and in vitro antijen-antikor reaksiyonları ve serological tests.*Nosocomial infeksiyonlar, normal flora* Gram positif koklar ve basiller*Gram negatif koklar ve basiller *Tıbbi önemi olan mantarlar*Protozoonlar, helmintler *virusler. 
 
YADS1009 FARMAKOLOJİ (1 0 1)
Genel Farmakoloji * İlaçların emilimi ve uygulama yolları* İlaçların dağılımı, metabolizması ve atılımı*İlaç etkisi,ilaç etkileşmeleri*Otonom sistemi etkileyen ilaçlar* Santral Sinir Sistemi’ni etkileyen ilaçlar* Kardiyo-vasküler sistemi etkileyen ilaçlar * Diğer sistemleri etkileyen ilaçlar I* Diğer sistemleri etkileyen ilaçlar II *Anestezik ilaçlar *Antimikrobiyal ilaçlar *İlaçların istenmeyen etkileri*İlaç suistimali ve madde bağımlılığı*Akut zehirlenme tedavisi. 
 
YADS1011 PATOLOJİ (1 0 1)
*Inflamasyon*Yara iyileşmesi*Hemodinamik bozukluklar, tromboz*Hücresel hasar ve adaptasyon mekanizmaları*Enfeksiyon hastalıklarının genel prensipleri ve oral enfeksiyonlar*Neoplazi*Oral kavitenin inflamatuar hastalıkları ve oral kaviteyi etkileyen sistemik hastalıklar* Orofacial gelişim ve gelişimsel anomaliler*Oral mukoza ve yumuşak doku hastalıkları*.Odontojenik tümörler*Çene hastalıkları*Tükrük bezi hastalıkları.  
 
YADS1013 İLK YARDIM (1 2 2 )
*İlk yardımın önemi ve kuralları*İlk yardımın temel prensipleri *Kardio-pulmoner resüssitasyon*Kurtarma ve taşıma yöntemleri*Solunum durmalarında ilk yardım*Sivil savunma ve nükleer harpler*Eksremite kırıklarında ve kanamalarda ilk yardım.*fiokun tanımı ve bulguları *Anaflaktik şok: Anaflaktik şokun bulguları, ana flaktik şokun ayırıcı tanısı, anaflaktik şokta tedavi (Farmakoloji ve ticari isimleri, veriliş yöntemi ve dozları)*Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal zehirlenmeler gibi ilk yardım gereken diğer durumlar. 
 
YADS1015 ALET BAKIMI, KORUNMASI VE STERLİZASYON YÖNTEMLERİ (1 2 2 )
*Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi ve Antisepsi *Bulaşıcı Patojenik Mikroorganizmalar*Aletlerin Temizlenmesi *Dezenfektanlar*Dezenfeksiyon Teknikleri* Antiseptikler*Sterilizasyon Teknikleri* Hekimin Ameliyata Hazırlanması.
 
YADS1017 DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ (2 0 2)
Ergonominin tanımı, diş hekimliğinde ergonomik, diş hekimliğinin amacı ve sorumlulukları, muayenehanede kullanılan araçlar, dört elli diş hekimliği, çalışma düzeni, ergonomik prensipler, muayenehane açarken yapılması gereken işlemler, meslek hastalıkları, muayenehane planlaması, hekim-laboratuvar ilişkisi. İlköğretim okulunda ve AÇS/AP ( Ana Çocuk sağlığı /Aile Planlaması merkezi) larda topluma yönelik program uygulaması; dmf/DMF tespiti, topical florür gargarası hazırlama, ağız hijyeni eğitimi(öğrenci, öğretmen, veli), ART uygulaması, anne adayı yada annelerin eğitimi.  
 
YADS1019 MESLEK ETİĞİ (1 0 1)
*Deontolojinin tanımı ve içeriği*Diş hekimliği tarihi*Sağlık personelinin kendine karşı görevleri*Hastanın özel yaşamına saygı*Yardımcı personel – hekim ilişkisi*Yardımcı personel – hasta ilişkisi*Sağlık personelinin meslektaşlarına karşı görevleri*Ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi, *Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimi*Meslek felsefesi profesyonellik. 
 
YADS1021 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ( 2 0 2 )
Toplum, toplumsal yapı*Toplumsallaşma*Kültür*Kişilik*Toplumsal gruplar *Birey ve gelişimi*Birey ve gelişimi*Güdüler ve duygular *Duyum ve algı *Tepkisel koşullanma ve edimsel koşullanma ile öğrenme *Sosyal etki ve uyma*Bellek ve öğrenme stratejileri*İletişim ve propoganda*Savunma mekanizmaları ,tutumlar. 
 
YADS1023 HALKLA İLİŞKİLER (2 0 2)
Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi. Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi: Dünyada halkla ilişkilerin gelişimi, Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişimi. Açık Sistem Yaklaşımı ve Sosyal Sorumluluk anlayışı içinde Halkla İlişkilerin Yeri: Açık sistem ve halkla ilişkiler, işletmelerde sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler.Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar: Tanıtma ve halkla ilişkiler, insan ilişkileri ve halkla ilişkiler, pazarlama ve halkla ilişkiler, propaganda ve halkla ilişkiler.Halkla İlişkiler ve Etkin İletişim Teknikleri: İletişim süreci, geribildirim süreci.Halkla İlişkilerde Amaçlar: İşletme açısından işlenen amaçlar, toplumsal açıdan işlenen amaçlar.Halkla İlişkilerde Temel İlkeler: İki yönlü ilişki kurmak, doğru bilgi vermek, İnandırıcılık, sabırlı çalışma, yaygın sorumluluk, açıklık, yineleme ve süreklilik, firma imajı.Halkla İlişkiler Uzmanlarında Bulunması Gereken Özellikler.İşyerinde Halkla İlişkiler Açısından Bulunması Gereken Özellikler: Güven verici olma, temizlik, iç açıcılık, düzen.Çalışanlarda Bulunması Gereken Özellikler: Davranış, duruş, giyim ve bakım.Halkla İlişkiler Yönetimi: Araştırma, planlama, yürütme, denetim.Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları: Yazılı, sözlü, görsel-işitsel araçlar.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma. 
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması. 
 
YADS1002 ORTODONTİ (2 0 2)
Ortodonti tanımı*Ortodontide sterilizasyon*Ortodontide kullanılan aletler
*Ölçü Maddeleri*Yapıştırma Simanları*Ölçü maddelerinin hazırlanması ve
hekime sunulması*Yapıştırıcıların Hazırlanması*Ünit Dezenfeksiyonu
*Fotoğraf Ekartasyonu*Fotoğraf Çekimi 1*Fotoğraf Çekimi 2*Hastae kartasyonu 1*Hasta ekartasyonu 2 
 
YADS1004 PERİODONTOLOJİ (2 0 2)
*Periodontal terminoloji*Sağlıklı periodonsiyumun klinik özellikleri *Hastalıklı periodonsiyumun klinik özellikleri*Oral hijyen eğitiminde kullanılan materyaller*Oral hijyen eğitimi ve polisaj *Periodontoloji kliniğinde kullanılan aletler*Periodontal cerrahi işlemlerde kullanılan aletler *Periodontal el aletlerinin sterilizasyonu, bakımı, temizlik ve korunması *Periodontal hasta kayıt formları *Periodontal tedavide hastanın hazırlığı, hastaya post-op yapılması gerekenler: (pat konması ve öneriler) *Patın kaldırılması,sutur alınması,protocol defterinin işlenmesi ve hasta kontrol. 
 
YADS1006 AĞIZ HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ (2 0 2)
Oral ve maksillofasiyal cerrahi nedir?*Oral ve maksillofasiyal cerrahide kullanılan aletler *Cerrahinin prensipleri* Diş çekimi* Gömülü diş çekimi* Dentoalveoler cerrahi* Enfeksiyon *Ortognatik cerrahi. 
 
YADS1008 PEDODONTİ (2 0 2)
Çocuk hastada davranış yönlendirmesi, muayene, çürük ve koruyucu uygulamalar, süt ve genç daimi dişlerde yapılan restorasyonlar.Periodontal diagnoz, prognoz ve tedavi planlaması, periodontal aletler, periodontal tedavi yöntemleri, periodontal tedavide multidisipliner yaklaşım (Öğrenme Çıktıları) Periodontal tanı yöntemlerini kavrar, periodontal tedavide kullanılan aletlerin özelliklerini tanır, periodontal tedavi yöntemlerini ve prognozları hakkında bilgi sahibi olur, multidisipliner tedavi planlamasının prensiplerini kavrar. 
 
YADS1010 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ (2 0 2)
*Ünit kullanımı ve tanıtımı*Klinikte kullanılan araç-gereçlerin tanıtımı*Tam Protezler; terimleri, *Tam Protezler; hastasının Hazırlanması, klinik malzeme kullanımı*Tam Protezler; , tesviye ve polisajı*Parsiyel Protezler; hastasının hazırlanması, *Parsiyel Protezler klinik malzeme kullanımı*Sabit Protezler;terimleri, hastasının hazırlanması, *Sabit Protezler klinik malzeme kullanımı
*Sabit Protezlerde kullanılan simantasyon prosedürleri *Sabit Protezlerde kullanılan geçici protezler*Protez laboratuvarında kullanılan cihazlar. 
 
YADS1012 KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİ (2 0 2)
*Kavite preperasyon prensipleri *Çürük lezyonlarının sınıflanması*Kavite preperasyonlarının sınıflanması*El aletleri *Döner aletler *Restoratif materyaller (amalgam)*Restoratif materyaller (kompomer)*Restoratif materyaller (Cam ionomer) *Restoratif materyaller (Rezin modifiye cam iyonomer)*Restoratif materyaller (Akıcı kompozit)*Restoratif materyaller (Dentin bağlayıcı ajanlar.
 
YADS1014 ENDODONTİ (2 0 2)
* Endodonti nedir ve endodontinin ilgilendiği konular nelerdir?*Endodontide hasta eğitimi ve iletişimi*Dentin-pulpa tedavilerinde kullanılan materyaller ve bunların hazırlanması* Pulpa testlerinde kullanılan materyaller *Kök kanal tedavisinde anestezide kullanılan materyaller*Kök kanal tedavisi sırasında dişlerin izolasyonu ve izolasyonda K ullanılan materyaller* Kök kante davisinde kullanılan materyaller. 
 
YADS1016 AĞIZ RADYOLOJİSİ (2 0 2)
Operasyon için alet hazırlanması, hastanın hazırlanması, kişisel hazırlık. Cerrahi girişimlerde insizyon, eksizyon, periodontal cerrahi, çekim, apikal rezeksiyon, diğer girişimler. Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı. Karanlık oda, otomatik banyo cihazı, banyo solusyonları. Röntgen filmleri, hatalı görüntüler. 
 
ENF 1011TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2)
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.  
 
YADS1018 MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE HASTA KAYIT (2 0 2)
*Diş hekimliği fakültelerinde kullanılan otomasyon sistemleri*Hastaların fakülte bünyesinde hizmet veren bölümlere kabul
Kayıtlarının gerçekleştirilmesi *Hasta adına işlenmiş hastane hizmetlerinin, kullanılan ilaç veya tıbbi malzeme kayıtlarının ve hasta masraf bilgilerinin takibi *Merkezi hasta dosyaları arşiv sistemi*Hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi *Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu. 
 
YADS1020 KLİNİK UYGULAMA ( 0 4 2)
Hastanın koltuğa oturtulması ve hazırlanması, yapılacak operasyon için gerekli alet ve malzemelerin tedavi alanına getirilmesi. Dört elli dişhekimliği uygulaması. Kliniğin sonraki operasyon için hazırlanması. Dezenfeksiyon, sterilizasyon. 
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test. 
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.