Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Yaşlı Bakımı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu



           
Programın amacı:
Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan  değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına  neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki  geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin  alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra   yaşlıyla  uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri  olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.
Sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler. Öğrenim süresi 2 yıldır. Öğrencilere; Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları, Davranış Bilimleri, Sosyal Hizmetler, Sağlık Sosyolojisi, Temel Geri Ontoloji, Kişiler Arası  İlişkiler, Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar Yaşlıda Kronik, Hastalıklar Farmakoloji, Fizyoloji, Geriatrik Psikiyatri, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri, Sosyal Rehabilitasyon, Fiziksel Rehabilitasyon, Beslenme İlkeleri, İnfeksiyon Hastalıkları, İlk Yardım, Anatomi,  Deontoloji dersleri ile birlikte  dersler verilmektedir. 
 Programdan mezun olabilmek için, Yaşlı Bakım On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar (stajlar) ile yaz uygulamasından (yaz stajı) başarılı olunması zorunludur.
Eğitimin esası;
Yaşlı Hizmetleri Bakım Programının eğitim esaslarını  yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da   yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.  Uygulamalar hastanede, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı gündüz merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, v.b.  yapılmaktadır.
Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde çalışabilirler. 
 
YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ   DERS İÇERİKLERİ 
 
YYAŞ 1013 FİZYOLOJİ   (2-0-2)
Hücre Fizyolojisi,Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) Fizyolojisi, Kalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sitemi Fizyolojisi, Sinir Sitemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi.
 
YYAŞ 1007 TIBBİ TERMİNOLOJİ   (2-0-2)
Dersin veriliş amacı, ön  ve son ekler, İskelet Sistemi tıbbi terimleri, Solunum Sistemi tıbbi terimleri, Kardiyovasküler Sistem tıbbi terimleri, Kulak Burun Boğaz tıbbi terimleri, Göz tıbbi terimleri, Üroloji tıbbi terimleri, Genital Sistem tıbbi terimleri, Nöroloji ve Psikiyatri tıbbi terimleri, Gastro-İntestinal Sistem tıbbi terimleri, Dermatoloji tıbbi terimleri, Hematoloji tıbbi terimleri.
 
YYAŞ 1005 ANATOMİ   (2-0-2)
Anatominin Tanımı Ve Öğretim Yöntemleri, Anatomide Sık Kullanılan Terimler, Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Genital Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Duyu Organları, Periferik Oluşumlar.
 
YYAŞ 1004 DAVRANIŞ  BİLİMLERİ   (2-0-2)
Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri,Yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma, Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler,İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar, Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon,
Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları.
  
YYAŞ 1003 DEONTOLOJİ  VE MESLEK ETİĞİ (2-0-2)
Deontoloji Nedir ? Tanım ve Giriş, Etik Tanımı ve İlkeleri, Meslek Nedir? Mesleği Meslek Yapan İlkeler, Sağlık Ve Hastalık Kavramları, Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması, Sağlık Personelinin Toplumdaki Yeri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Hasta Hakları, Sağlık Yönetimi İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler, Ötanazi ve Etik, Organ Transplantasyonlarında Etik, Geriatri ve Etik
 
YYAŞ 2019  SOSYAL  HİZMETLER   (2-0-2)
Sosyal refah kavramı ve tarihçesi, Sosyal hizmetlerin tanımı ve kapsamı, Sosyal hizmetlerin tarihçesi, Bilim ve disiplin olarak sosyal hizmetler, Sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, Sosyal hizmetin amaçları, Sosyal hizmetin işlevleri, Sosyal hizmetin ayırt edici özellikleri.
 
YYAŞ 1009 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI  I    (2-0-2)
Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar, Yaşlının temel gereksinimleri. Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar. Hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi. Yaşlıda bireysel hijyen ve uygulamaları. Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları. Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme. Yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı. Oral ve parenteral ilaç uygulamaları.Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar.
 
ENF 1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI   (2-0-2)
Genel kavramlar, bilgi işleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YYAŞ 1002 FARMAKOLOJİ   (2-0-2)
 Farmakolojiye Giriş, Farmasötik İlaç Şekilleri İlaçların Emilimi, Dağılımı İlaçların Metabolizması ve Atılımı, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler (Antagonizma, Sinerjizma)
 İlaçların Etki Mekanizmaları, Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Kolinerjik İlaçlar)Antikolinerjik İlaçlar Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Sempatomimetik İlaçlar) Sempatolitik İlaçlar Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar Kalp- Damar Sistemini Etkileyen İlaçlar Antiinflamatuvar İlaçlar Narkotik Analjezikler Nonnarkotik Analjezikler.
 
YYAŞ 2001 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ   (2-0-2)
Sağlık Sosyolojisine giriş ve tarihsel gelişim.Sağlık sosyolojisinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına katkısı.Sağlık ve hastalık kavramları, sosyal sistemlerde sağlık ve hastalığın yeri.Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler.
Sağlık personeli-hasta etkileşimi, modern ve geleneksel tıp.Sağlık organizasyonları ve bunların sosyal yapısı.Sosyal bakım sistemleri.
 
YYAŞ 1001 BESLENME İLKELERİ   (2-0-2)
Sağlık ve Beslenme,Toplumda Beslenme Sorunları ve Nedenleri,Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Proteinler,Yağlar ve Vitaminler,Su ve Mineraller,Posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme,Besin grupları ve besin piramidi,İçecekler ve Özellikleri Probiyotikler
Yeterli ve Dengeli beslenme İlkeleri,Enerji Gereksinimi, İdeal Boy ve Kilo Obezite ve Yol Açtığı Hastalıklar Diyabette Beslenme Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Beslenme
Yaşlılarda Beslenme Özellikleri.
 
YYAŞ 1012   TEMEL GERONTOLOJİ   (2-0-2)
Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi,Geriatri ve Gerontoloji tanımlamaları.
Yaşlanma teorileri.Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler.Türkiye’de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi.Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi.
Yaşlılıkta sık görülen sorunlar.Yaşlılıkla ilgili yaygın inançlar ve yaş ayrımcılığı.Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu.Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları.Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri.Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler.
 
YYAŞ 1006  KİŞİLERARASI İLİŞKİLER   (2-0-2)
 Giriş, Dersin Tanımı ve Amacı, İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri  İletişimin Kavramsal Yönü  İletişim ve Algılama  İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma  İşitmek ve Dinlemek
 Beden Dilinin İletişimdeki Rolü  Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Savunucu İletişim
 Girişkenlik, Hakkına Sahip Çıkma  Empati ve Empatik Yaklaşım  Stres, Stresle Başa Çıkmanın Yolları  Hasta Olma ve Hastaneye Yatmanın Anlamı  Değişen Türk Toplumu İçinde İletişim
 
 YYAŞ 1010 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI II   (2-0-2)
 Yaşlı mobilizasyonunu sağlama. Yatağa bağlı yaşlı bakımı. Terminal dönemde yaşlı bakımı.
 Yaşlıda O2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması. Sıvı-elektrolit dengesi. Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı. Yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar. Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları. Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları.
 
 YYAŞ 2015  YAŞLIDA KRONİK HASTALIKLAR   (4-0-4)
 Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri. Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistem değişiklikleri. Kalp yetmezlikleri, koroner arter hastalıkları, hiper tansiyon, periferik damar hastalıkları. Diabetes Mellitus ve diğer endokrin hastalıklar. Gastrointestinal sistemin kronik hastalıkları. Pulmoner sistemin kronik hastalıkları. Kronik böbrek hastalıkları. Yaşlılıkta hematolojik hastalıklar. Yaşlılık ve kanser.
 
  YYAŞ 2007 GERİATRİK  PSİKİYATRİ   (2-0-2)
 Yaşlılıkta kişilik değişiklikleri, Yaşlılıkta görülen psikotik bozukluklar, Yaşlılık döneminde bipolar bozukluk, Yaşlılık depresyonu, Yaşlılarda şizofreniye benzer paranoid durumlar, Yaşlılıkta anksiyete bozuklukları, Yaşlılıkta demans
 
YYAŞ 2005  İLK YARDIM   (2-0-2)
 İlk Yardımın Tanımı, Önemi, İlkeleri, İlk Yardım Çantası, Kanamalar, Şok ve Çeşitleri,
 Yaralanmalar, CPR (Kardiyo- Pulmoner Resüsitasyon), Yabancı Cisim Aspirasyonu Kırık, Çıkık ve Burkulmalar,Yanıklar, Sıcak Ve Soğuğa Maruz Kalma, Zehirlenmeler,Tıbbi Durumlarda İlk Yardım,Geriatrik Aciller ve İlk Yardım.
 
 YYAŞ 2017  EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ   (2-2-3)
1- Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi
2- Evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi.
3- Aile sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi.
4- Evde yaşlı bakımında yaşanan psikolojik sorunlar ve baş etme yöntemleri.
5- Türkiye’de ve dünyada evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar ve çalışma prensipleri.
 
 YYAŞ 2009  SOSYAL  REHABİLİTASYON   (2-0-2)
1- Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı
2- Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon
3- Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama
4- Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma
5- Ev idaresi
6- Özel ev egzersiz programları
7- Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri  
 
YYAŞ 2011 FİZİKSEL REHABİLİTASYON   (2-2-3)
1- Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi.
2- Egzersizin sistemler üzerine etkileri
3- Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri.
4-Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler.
5- Fiziksel aktivite ve kas – iskelet sistemi hastalıkları.
6- Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri.
7- Su terapisi ve havuz jimnastiği.  
 
YYAŞ 1011 BİYOKİMYA (2-0-2)
Canlıların kimyasal özellikleri, hücrenin biyokimyasal morfolojisi, biyomoleküller (aminoasitler, proteinler). Karbonhidratlar ve yağlar, nükleik asitler ve vitaminler, enzimler. Metabolizmaya giriş ve enerji taşınım yolları. Karbonhidrat metabolizması (glikoz, TCA), protein metabolizması (oksidatif fosforilasyon). Hormonlar ve etki mekanizmaları. Laboratuvarda kullanılan arçlar ve yöntemler.Asit baz dengesi.
 
YYAŞ 1015 HASTALIKLAR BİLGİSİ 1 (4-0-4)
İnsan Vücudunun Genel Yapısı, Hücre ve Fonksiyonları, Metabolizma, Vücut Sıvıları,
Organ Sistemleri, Solunum-Dolaşım-Sindirim-Boşaltım ve Üreme Organları ve İşlevleri. İltihap ve onarım, Hemo-dinamik bozukluklar, şok, trombosis, İmmunite, Neoplasia, İnfeksiyöz hastalıklar
 
YYAŞ 1014 HASTALIKLAR BİLGİSİ II (4-0-4)
Üst solunum yolu hastalıklarının genel tanımı; akut tonsillit, akut farenjit, otit, sünizit, akut larenjit. Alt solunum yolu hastalıklarının genel tanımı; pnömoniler, bronşit, bronşiolit, tüberkiloz. Aşı ile korunulabilen hastalıklar, aşı takvimi. Menenjitler, ensefalitler, hipotiroidi, hipertiroidi, diabetis mellitus, D vitamini eksikliği ve raşitizm, malnütrisyonlar, akut gastroenteritler, yenidoğan sarılıkları, yenidoğan konvülsiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, osteomiyelit, septik artrit, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, kızıl. Akut romatizmal ateş, konjenital kalp hastalıkları, perikarditler, akut glomerulonefrit, nefrotik sendrom.
 
YYAŞ 1008 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (2-0-2)
Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe. Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve hücresel özellikleri. Mycoplasma, Riketsiya ve Kalmidya’lar. Virüslerin yapısı ve genel özellikleri. Mantarlar ve özellikleri. Bakterilerin üreme ve besin ihtiyacı. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi, tanım ve yöntemleri. Mikroorganizmaların üretilme ortamları. Mikroorganizmaların üreme şekilleri. Mikroorganizmaların üreme hızları ve dönemleri. Mikroorganizmaların invitro üreme görünümleri. Mikroorganizmaların metabolizma ve enzimleri. Mikroplar arası ilişkiler. Özel çevrelerin mikrobiyolojisi (toprak, hava ve su). Vücudun çeşitli bölgelerinin florası. Mikroorganizmaların hastalık oluşturabilmesi ile ilgili faktörler. Antimikrobik kemoterapötik maddeler. Bakteri genetiği. Bakteriyofajlar. Mikroorganizmalara karşı organizmanın direnci ve bağışıklık. Antijenler (Özellikleri ve çeşitleri). Antikorlar (özellikleri ve çeşitleri), Antijen antikor ilişkileri ve serolojik tepkimeler.
 
YYAŞ 2004 YAŞLI BAKIMDA STRATEJİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ (2-2-3) 
Stratejinin önemi ve tanımı, planlama ve gerekliliği, değer yaratma, yaşlı bakımında stratejik analiz, SWOT analiz uygulama, stratejik düşünce, yaşlı bakımı modeli oluşturma ve uygulama, iş geliştirme, basitleştirme ve verimlilik tekniklerinin uygulanma, stratejik planlamanın temel öğeleri, stratejik zorluklar, stratejik planlama ve analizle ilgili örnek çalışma ve sunumu.
 
 TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )

Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutum