Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Çocuk Gelişimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

PROGRAMIN AMACI: Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, geleneksel kültürüne sahip çıkarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip bireyleri çalışma hayatına hazırlayacaktır.
 
HEDEF: Çocuk Gelişimi programını, öncelikli olarak kız meslek lisesi “Çocuk Gelişimi” mezunları olmak üzere tüm öğrenciler tercih edebilirler. Programda, çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencileri, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk kliniklerinde çocukları tüm gelişimlerine yönelik eğitimin yanında onlara müzik, resim, drama, jimnastik eğitimi verecek düzeyde yetiştirmektir.
 
PROGRAMIN İÇERİĞİ : Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede ruh sağlığı, özel eğitim, jimnastik, animasyon, drama, müzik, resim, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri gibi dersler temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca, program dersleri; zorunlu alan dersleri yanında bilgisayar ve yabancı dil bilgisi dersleri ile de desteklenmektedir.
Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları, çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir.
Öğrencilerimiz, mesleki derslerde aldıkları teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla beceriye dönüştürmek amacıyla haftada bir gün kendi alanlarındaki seçkin çözüm ortaklarımızda yerinde uygulamalı eğitim göreceklerdir. Uygulamalı eğitimle, öğrencilerimiz sadece beceri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda iş dünyası hakkında fikir edineceklerdir.
 
İŞ ALANLARI: Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” Unvanını kazanırlar. Mezunların Çalışma Alanları;
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında,
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde,
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında,
Çocuk kliniklerinde,
Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar. 

 

                             DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
 
TÜR 1001 Türk Dili 1 (2 0 2 )
 
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;  Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ATA 1001 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I (2 0 2 )
Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları Anlatılmaktadır.

YDİL 1001 İngilizce I (2 0 2 )
İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
 
YBİL 1045 Bilgisayar I ( 2 2 3 )
Bu derste, bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft Word’de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarının kullanılması.
 
YÇGP 1007 İnsan Anatomi ve Fizyolojisi  ( 3 0 3 )
Hareket sistemi, Kemikler, Eklemler, Kaslar, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Solunum Sistemi, Genital Sistemler, Üriner Sistem, Sinir Sistemi, Duyu Organları Göz, Kulak, Deri, Fizyolojiye Giriş, Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Dolaşım Fizyolojisi, Boşaltım Fizyolojisi, Sindirim Fizyolojisi, Endokrin Fizyolojisi Özel Duyular 
 
YÇGP 1003 Erken Çocuk Döneminde Gelişim I ( 3 0 3 )
0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.
 
 
 
 
YÇGP 1005 Anne ve Çocuk Sağlığı ( 3 0 3 )
Dersin içeriğini; Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları konuları içerir.

 
 
YÇGP 1001 Okul Öncesi Eğitime Giriş ( 3 0 3 ) 
Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesieğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesieğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesiçocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitimkurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitselortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi anlatılmaktadır.
 
II. YARIYIL
TÜR 1002 Türk Dili II (2 0 2 )
Türk Dili 1’in devamı niteliğindeki bu dersin içeriğini kelime ve kelime grupları;  cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri,  yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce,  yardımcı fikirler, paragraf,  anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);  duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman,  tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturur.
 
ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2 )
ATA 1001’in devamı olan bu derste, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik  devrimler ile 1923-1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik konuları ele alınmaktadır.

 
YDİL 1002 İngilizce II  (2 0 2 )
İngilizce I dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi sağlanır. Yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmalarına önem verilir. Günlük İngilizce –Türkçe  konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemelerine de önem verilir.

 
YÇGP 1004 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II ( 3 0 3 )
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi I’in devamı niteliğindeki bu derste, 0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar ele alınır.
 
YÇGP 1002 İlk Yardım ( 2 2 3 )
Genel İlkyardım Bilgileri;  Hasta/Yaralı ve Olay;  Yerinin Değerlendirilmesi;  Temel Yaşam Desteği; Kanamalarda İlkyardım; Yaralanmalarda İlkyardım; Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım;  Kırık, Çıkık ve burkulmalarda İlkyardım;  Bilinç Bozukluklarında İlkyardım;  Zehirlenmelerde İlkyardım;  Hayvan Isırmalarında İlkyardım; Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım;  Boğulmalarda İlkyardım;  Hasta/Yaralı Taşıma, çocukluk dönemi kazalarda ilk yardım konularını içerir. 
 
YÇGP 1006 Eğitim Psikolojisi ( 3 0 3 )
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
 
YÇGP 1008 Etkili İletişim ( 3 0 3 ) 
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
 
 YÇGP 1012 BİYOKİMYA (2-0-2)
Canlıların kimyasal özellikleri, hücrenin biyokimyasal morfolojisi, biyomoleküller (aminoasitler, proteinler). Karbonhidratlar ve yağlar, nükleik asitler ve vitaminler, enzimler. Metabolizmaya giriş ve enerji taşınım yolları. Karbonhidrat metabolizması (glikoz, TCA), protein metabolizması (oksidatif fosforilasyon). Hormonlar ve etki mekanizmaları. Laboratuvarda kullanılan arçlar ve yöntemler.Asit baz dengesi.
 
YÇGP 1010 DAVRANIŞ  BİLİMLERİ   (2-0-2)
Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri,Yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma, Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler,İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar, Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon,
Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları.
 
 
III. DÖNEM 
YÇGP 2001 Anne ve Çocuk Beslenmesi ( 2 0 2 )
Derste; beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, gebelik döneminin fizyolojisi ve beslenme ihtiyaçları,  besinler, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, çocuklarda beslenme sorunları, yeni doğanın beslenmesi, okul öncesi döneminin gelişimsel özelliklerine göre beslenme konularına yer verilir.
 
YÇGP 2007 Özel Eğitim I ( 3 0 3 ) 
Derste; özel eğitimin tanımı ve ilkeleri, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, özel gereksinimi olan çocukların özellikleri, okul öncesi dönemde özel eğitim, zihinle ve bedenle ilgili yetersizlikler, özel eğitime gereksinim duyan çocukların ailelerin özellikleri, ülkemizde özel eğitim durumu inceleniyor.
 
YÇGP 2005 Çocukta Oyun Gelişimi ( 2 0 2 ) 
Derste ele alınan konular: Okul öncesi dönemde oyun, kuramcılara göre oyunun gelişimi, oyun çeşitleri ve özellikleri, eğitimi güç ve uyumsuz çocuklarda oyun öğretme, eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi çocuklarına yönelik oyun örnekleri geliştirme.
 
YÇGP 2003 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi ( 2 2 3 ) 
Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.
 
 
 
YÇGP 2009 Bilgi İletişim Teknolojisi ve Çocuk ( 3 0 3 ) 
Bilgisayar destekli eğitimin tanımı, bilgisayar destekli eğitimin amacı, bilgisayar destekli eğitimin özellikleri, bilgisayar destekli eğitimin yararları ve dezavantajları, bilgisayar destekli eğitim uygulamaları, okulöncesi eğitim programlarındaki teknolojik gelişimlere yönelik etkinliklerin yeri ve uygulamaları, bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları, etkinliği uygularken dikkat edilecek noktalar, değerlendirme
 
YÇGP 2011 Sanat Etkinliklerini İzleme ( 2 0 2 ) 
Sanatın tanımı, terimleri, sanatın tarihsel gelişimi, sanatın gerekliliği, önemi, başlıca sanat dalları. Plastik sanatların önemi, güzel sanatlarda ki yeri, Türk kültüründeki yeri. Ritmik sanatların önemi, güzel sanatlarda ki yeri, Türk kültüründeki yeri. Fonetik sanatların önemi, güzel sanatlarda ki yeri, Türk kültüründeki yeri. 
 
VI. YARIYIL
YÇGP 2010 Çocuk Edebiyatı ( 2 0 2  ) 
Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması,okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

YÇGP 2002 Çocuk Ruh Sağlığı  ( 3 0 3 ) 
Derste, çocuktaki ruhsal gelişim ve sorunları; çatışma ile başa çıkma, çocukların gelişiminde yakın çevrenin rolü, oyun ve oyuncaklar, madde kullanımı, çocukluk döneminde depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, sınav kaygısı, enürezis, enkoprezis, uyku bozuklukları, çocukluk çağı şizofrenisi, yaygın gelişimsel bozukluklar, otistik bozukluk, asperger, zeka gerilikleri ele alınıyor.
 
YÇGP 2006 Çocuk Ve Oyun ( 3 0 3 )  
Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak.
 
YÇGP 2004 Drama ( 2 2 3 )
Dersin içeriğini , eğitimde drama teriminin tanımı ve anlamı, eğitimde dramanın yapısı ve fonksiyonları, yaratıcı dramanın çocuğa kazandırdıkları, bu konu için uygun ortamın ve öğretmenin niteliklerinin nasıl olması gerektiği, eğitimde drama da özel teknikler anlatılıyor.
 
YÇGP 2008 Özel Eğitim II ( 3 0 3 ) 
Derste, daha önce Özel Eğitim I dersinde öğrenilen konuların devamı niteliğinde Özür tiplerine göre her bir özür tipinin tanımı, özellikleri, zihinsel engelli, öğrenme güçlüğü olan, otistik, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili bilgiler veriliyor.
YÇGP 2012 Materyal Geliştirme ( 2 2 3 )
Dersin konusunu, Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme oluşturmaktadır.