Öğretim Görevlisi AYSEL ARSLAN


MAKALELER 1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas ili örneklemi) ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: DRJI, Google Scholar, Infobaseindex, SOBIAD,Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale 2 - 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ENGİN ALİ OSMAN,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: GOOGLE SCHOLAR Özgün Makale 3 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE AKILCI İLAÇ KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ASLAN RUKİYE,ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL), Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Internation Scientific Indexing, Cite Factor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing (ISI) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Cite Factor Academic Scientific Journals ResearchBibleDirectory of Research Journals Indexing, Scientific World Index, Özgün Makale 4 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL,ASLAN RUKİYE, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, İ2or, Scientific Indexing Services, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib Özgün Makale 6 - 0-12 yaş aralığındaki çocukların dijital bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi (Sivas ili örneklemi) TUNCAY DİLCİ,ARSLAN AYSEL,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - ARSLAN AYSEL,TAŞGIN ADNAN, Yayın Yeri: Journal of Computer and Education Research, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL,ILIMAN EBRAR,DURAK RUKİYE, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: International Scientific Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Index Islamicus, ResearchBib,ASOS Index, Rootindexing, CiteFactor, Scientific Indexing Services, DRJI Özgün Makale 9 - 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ARSLAN AYSEL,ENGİN ALİ OSMAN, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Türk Eğitim İndeksi, Sobiad, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, I2or, Scientific Indexing Services,CiteFactor, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib Özgün Makale 10 - Ortaokul Öğretmenlerinin İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Türkiye Eğitim Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Türk Eğitim İndeksi, DRJI, İ2or, Google Scholar, Academic Keys, Scientific İndexing Services, CiteFactor, SOBIAD Özgün Makale 11 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Kaygıları ve Genel Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: International e-Journal of Educational Studies, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, İNDEXS COPERNİCUS, DRJI, CrossRef Özgün Makale 12 - ÇOCUK OYUNLARININ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA YÖNELİK ETKİLERİNİN GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) ARSLAN AYSEL,TUNCAY DİLCİ, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: International e-Journal of Educational Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, Index Copernicus, DRJI, CrossRef Özgün Makale 15 - Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine ilişkin görüşleri. BOZPOLAT EBRU,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi/e-International Journal of Educational Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 16 - Okul yöneticilerinin çokkültürlü eğitim tutumlarına ve demokratik tutumlarına ilişkin görüşleri: bir karma yöntem çalışması ARSLAN AYSEL,ÇALMAŞUR HİLAL, Yayın Yeri: Journal of Computer and Education Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - Ortaokul öğretmenlerinin öğrencilerin ergenlik problemlerine ilişkin kullandıkları çözüm stratejileri ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 18 - TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA BOZPOLAT EBRU,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 19 - İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim tutumları ve demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL,ÇALMAŞUR HİLAL, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 20 - Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 21 - Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: International e-Journal of Educational Studies (IEJES), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, İNDEXS COPERNİCUS, DRJI, CrossRef Özgün Makale 22 - Çocuk oyuncaklarının çocukların gelişim alanlarına yönelik etkilerinin günümüz bağlamında incelenmesi (Sivas ili örneklemi). TUNCAY DİLCİ,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 23 - Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 24 - The effect of station technique on academic success, attitude, and retention in turkish language teaching BOZPOLAT EBRU,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 25 - Geçmişten günümüze uzanan süreçte oyun ve oyuncaklardaki farklılaşmanın incelenmesi (Sivas ili örneklemi) ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: International e-Journal of Educational Studies (IEJES), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, Index Copernıcus, DRJI, CrossRef Özgün Makale 26 - Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 27 - Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Pegem Egitim ve Ogretim, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ ARSLAN AYSEL (18.10.2019-20.10.2019), Yayın Yeri: EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCİAL SCİENCES VIII Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ ARSLAN AYSEL (18.10.2019-20.10.2019), Yayın Yeri: EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCİAL SCİENCES VIII Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ ARSLAN AYSEL,ENGİN ALİ OSMAN (26.08.2019-27.08.2019), Yayın Yeri: HOCA AHMET YESEVİUluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7695-30-7 4 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ARSLAN AYSEL,BIÇAKÇIGİL RAHİME,ASLAN RUKİYE (26.04.2019-28.04.2019), Yayın Yeri: ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7875-38-9 5 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL (25.04.2019-28.04.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL (25.04.2019-28.04.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ARSLAN AYSEL,ASLAN RUKİYE,BIÇAKÇIGİL RAHİME (26.04.2019-26.04.2019), Yayın Yeri: ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7875-38-9 8 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ASLAN RUKİYE,ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: CUMHURİYET 1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69046-7-7 9 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ASLAN RUKİYE,ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: CUMHURİYET 1. ULUSLARARASIUYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69046-7-7 10 - Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: CUMHURİYET 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69046-8-4 11 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL,KONÜR ELİF (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: CUMHURİYET 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69046-8-4 12 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL,ILIMAN EBRAR,ASLAN RUKİYE (18.01.2019-20.01.2019), Yayın Yeri: ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7875-00-6 13 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL,ASLAN RUKİYE (18.01.2019-20.01.2019), Yayın Yeri: ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7875-00-6 14 - Examination of Reading Anxieties and Metacognitive Reading Strategies of Secondary School Students in Terms of Various Variables (Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygıları ve Üstbilişsel Okuma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi) ARSLAN AYSEL (18.04.2018-22.10.2018), Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi KÜÇÜKOĞLU ADNAN,ARSLAN AYSEL (11.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ENGİN ALİ OSMAN,ARSLAN AYSEL (11.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları ve Eleştirel Okuma Becerileri ARSLAN AYSEL (11.10.2018-11.10.2018), Yayın Yeri: 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Opinions of School Administrators on Multicultural Education Attitudes and Democratic Attitudes: A Mixed Method Study (Okul Yöneticilerinin Çokkültürlü Eğitim Tutumlarına ve Demokratik Tutumlarına İlişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması) ARSLAN AYSEL,ÇALMAŞUR HİLAL (18.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Solution Strategies Used By Secondary School Teachers Related To Puberty Problems Of Students (Ortaokul Öğretmenlerinin Öğrencilerin Ergenlik Problemlerine İlişkin Kullandıkları Çözüm Stratejileri) ARSLAN AYSEL (20.04.2017-23.10.2017), Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Liderlik Rolü Davranışları ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki ÇALMAŞUR HİLAL,ARSLAN AYSEL (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Eğitim Yönetim Forumu (EYFOR) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme Kaygıları ve Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Eğitim Yönetim Forumu (EYFOR) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL (27.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Çokkültürlü Eğitim ve Demokratik Tutum Becerilerinin İncelenmesi ARSLAN AYSEL,ÇALMAŞUR HİLAL (27.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitim Tutumları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL (11.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi ARSLAN AYSEL (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Okuma Stratejileri ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL (28.05.2015-31.05.2015), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Çocuk Oyunlarının Çocukların Gelişim Alanlarına Yönelik Etkilerinin Geçmiş ve Günümüz Bağlamında İncelenmesi (Sivas İli Örneklemi) ARSLAN AYSEL,DİLCİ TUNCAY (22.10.2015-24.05.2015), Yayın Yeri: The Third International Congress on Curriculum and Instruction Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Geçmişten Günümüze Oyun Karakterlerinin İncelenmesi (Sivas İli Örneklemi) ARSLAN AYSEL,DİLCİ TUNCAY (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: 14. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Özet Bildiri, Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YILDIZ HATİCE,ARSLAN AYSEL (16.04.2015-19.04.2015), Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Ortaokul Öğrencilerinin Başarı Yönelimlerinin ve Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıklarının İncelenmesi KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL (16.04.2015-19.04.2015), Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: